NYTT > ANNENHVER ER FAGORGANISERT 52 prosent av arbeidstakerne i Norge er fagorganisert. Selv om Norge har en høy organisasjonsprosent, ligger den klart lavere enn i øvrige nordiske land. Hovedårsaken til forskjellen kan skyldes at dagpengesystemet ved arbeidsløshet forvaltes av de faglige organisasjonene i Danmark, Finland og Sverige, mens den i Norge er statlig. Med andre ord er trygden ved ledighet ikke avhengig av fagforeningsmedlemskap. > FORSKJELLSBEHANDLING AV LEIESØKERE Leiesøkere med somalisk og irakisk bakgrunn kan oppleve å bli avvist på grunn av hudfarge, nasjonal bakgrunn, antakelse om å være muslimer og antakelse om mange barn. Dette skjer selv om leiesøker snakker norsk, er i jobb og kan betale for seg. Disse gruppene kan også oppleve krav om høyere husleie enn hva som står i kontrakten, ifølge en ny undersøkelse som Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har gjort. > NORDLAND HAR FLEST KVALITETSKOMMUNER Fagforbundet Nordland fikk etablert 13 kvalitetskommuner i løpet av 2008, og ble dermed fylket med flest kvalitetskommuner. Det vitner om en enorm jobb av lokale tillitsvalgte, som har hatt suksess med å få etablert en viktig posisjon for medlemmene. Vi i fylkesstyret er stolte over å få lede en fylkeskrets med nettopp de 48 foreningene som er Fagforbundet Nordland, heter det i meldingen om virksomheten for 2008, som ble framlagt på fylkesmøtet nylig. > SVENSK LO-LEDER BLIR SITTENDE Sveriges LO-leder Wanja LundbyWedin blir sittende etter å ha fått bred støtte fra styret i svensk LO. Det har stormet rundt henne i forbindelse med at en tidligere direktør i pensjonsselskapet AMF har fått svært store pensjonsutbetalinger. Lundby-Wedin sitter i styret i AMF, og mange har stilt spørsmål om hvilken rolle hun har hatt i saken. 6 > Fagbladet 3/2009 Oppdragstakere får sykelønn og feriepenger Mange kommuner sparer penger på at pårørende hjelper sine egne mot godtgjøring i stedet for lønn. I Ski vil nå fire oppdragstakere på praktisk bistand få både sykelønn og feriepenger. Ski kommune i Akershus har fire kontrakter med pårørende som hjelper enten barn eller ektefeller med praktisk bistand. En av kontraktene har en størrelse som tilsvarer omtrent en halv stilling, de andre tre er betydelig mindre. Kontrakter – I 2007 klarte vi å få dette arbeidet inn i ordnede former med arbeidskontrakter. Samtidig var det frustrerende at disse menneskene, som gjør en viktig jobb for kommunen, ikke hadde krav på sykepenger i arbeidsgiverperioden og at feriepenger var inkludert i godtgjørelsen på 136 kroner i timen, sier hovedtillitsvalgt Anita Fjellvik Lorentzen og Ann-Helen Engh som også er leder for SHS-seksjonen i Ski. En Fafo-rapport laget for Fagforbundet dokumenterer at minst 43.500 mennesker gjør viktig arbeid for kommunene på oppdragstaker- RETTIGHETER: Lokalforeningen i Ski har bidratt til at oppdragstakere i kommunen får både sykepenger og feirepenger. Fra v: Ann-Helen Engh, Gunn Korsbøen og Anita Fjellvik Lorentzen. kontrakter. Medlem i forbundets arbeidsutvalg, Jan Helge Guldbrandsen, har karakterisert dette som en form for sosial dumping, og mener kommunene bruker slike kontrakter for å spare penger. I Ski har lokalforeningen jobbet tett på politikerne for å overbevise dem om at oppdragstakerne må få utvidede rettigheter. I det siste kommunestyremøtet fikk de gjennomslag for sine synspunkter. Et skritt i riktig retning Ski har nå vedtatt at oppdrags- takere på kontrakt får både sykepenger og 12 prosent feriepenger i tillegg til godtgjørelsen. I tillegg skal ordningen gjøres bedre kjent slik at flere kan søke om å få kontrakt. Det er kommunens bestillerkontor som avgjør slike søknader. – Fortsatt mangler rettigheter som tjenestepensjon og yrkesskadeerstatning, så vi kan ikke si at vi er helt i mål. Likevel er dette et langt skritt i rikting retning, sier leder i Fagforbundet Ski, Gunn Korsbøen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Foto: Per Flakstad NYANSATT: Kirsti Knudsen er ansatt som ny ansvarlig redaktør i Fagbladet fra 1. mai. – Jeg kjenner godt fagbevegelsen, kulturen og kodene, sier Kirsti Knudsen.    NH Ny redaktør i Fagbladet – Jeg gleder og gruer meg, men gleder meg aller mest, sier Fagbladets nyansatte redaktør, Kirsti Knudsen, og kommer med én programerklæring: At Fagbladet går tilbake til sin tidligere utgivelsesfrekvens på elleve numre per år. Hun er også krystallklar på at Fagbladet fortsatt skal redigeres etter redaktørplakaten. Kirsti Knudsen kommer til Fagbladet fra Norsk Folkehjelp. Der har hun vært kommunikasjonssjef det siste året, og før det mangeårig redaktør for Appell. Knudsen er født og oppvokst i Tune utenfor Sarpsborg, altså i tjukkeste arbeiderklasseland. – Jeg kommer fra en ihuga arbeiderpartifamilie og begynte naturlig nok mitt politiske engasjement i AUF, senere SU og SV/NKP. Nå er jeg partiløs, røper hun. Knudsen er tidligere også mangeårig tillitsvalgt i Handel og Kontor. fbaargang2009 fbseksjonKON