KAMPEN OM PENSJONEN TEMA FORHANDLERE: Jan Davidsen og rådgiver Klemet Rønning-Aaby på vei til mekling under et tidligere tariffoppgjør. Dødsens urettferdig Er du bussjåfør og pensjonerer deg som 62-åring, kan du regne med å ha 18 pensjonistår foran deg. Er du derimot universitetslærer, får du sannsynligvis 22 år som pensjonist. – Det ville sikkert vært mer rettferdig med en differensiert pensjonsalder, men i praksis er det vanskelig å gjennomføre, sa Jens-Kristian Borgan i Statistisk sentralbyrå (SSB) da han presenterte rapporten «Yrke og dødelighet». Her har SSB fulgt dødeligheten blant kvinner og menn i ulike yrkesgrupper i perioden 1960–2000. Det er store forskjeller på hvordan ulike yrkes- grupper rammes av sykdom, ulykker og selvmord, og det er også store forskjeller mellom kjønnene når det gjelder dødelighet. Lærere på topp Menn som vil leve lenge i landet, bør ikke være i tvil om yrkesvalget: Som lærer vil de ha 25 prosent lavere dødelighet enn gjennomsnittet blant yrkesaktive menn. Også helsepersonell kommer godt ut på dødelighetsstatistikken, selv om en høy selvmordsrate blant mannlige leger trekker tallene ned. Høyest dødelighet er det blant menn som velger sjøens yrker, og disse yrkene har gjennom alle de 40 årene undersøkelsen strekker seg over, hatt høyere dødelighet enn gjennomsnittet. Både ulykker, høy selvmordsrate og kreft bidrar til den dystre statistikken. Generelt ligger yrkesgrupper med akademisk utdanning på topp når det gjelder levealder, mens de ufaglærte yrkene har lavest levealder. Kvinner er likere Også blant kvinner er det pedagoger og helsepersonell som kommer best ut, med en gjennomsnittlig levealder på over 84 år. Dermed lever de omtrent tre år lenger enn gjennomsnittet for alle kvinner i perioden. Men dødelighetsforskjellene mellom høyt utdannede kvinner og kvinner i ufaglærte yrker er ikke like store som hos menn. Årsaken til dette er i stor grad at yrkesaktive kvinner er mer konsentrert rundt færre yrker enn det som er tilfelle blant menn, framholdes det i rapporten. Forfatter Jens-Kristian Borgan sier det slik: – Historisk har menns liv vært sterkere knyttet til arbeid og yrke enn tilsvarende blant kvinner. Det er derfor rimelig å anta at yrke og yrkesvalg er sterkere knyttet til livsstil og helse blant menn enn blant kvinner. Pensjonsforskjell Med ulik levealder i ulike yrkesgrupper, sier det seg selv at også pensjonisttilværelsen får ulik lengde. Dette dokumenteres tydelig i rapporten. Borgan, som selv nylig fylte 62, mener en AFP-aldersgrense på 62 år for alle er et paradoks innenfor et system der man tilstreber likhet: – Yrkesgruppene som har lavest levealder, i hovedsak de ufaglærte, har ofte begynt i yrkeslivet fem år før akademikerne. Hvis de da fikk slutte fem år tidligere, ville de kunne forvente å få like mange år som pensjonist som en akademiker får, sier SSB-forskeren. Jens-Kristian Borgan, forsker i SSB. > STREIKERETT • I utgangspunktet har man ikke streikerett ved et mellomoppgjør fordi partene da ikke sier opp hele tariffavtalen, men bare forhandler om reguleringer for 2. avtaleår. • Årets reguleringsbestemmelser har imidlertid en egen passus som sier at partene selv velger hvilken framgangsmåte som skal benyttes for å godkjenne resultatet. Fordi det skal forhandles om en så viktig sak som pensjon, ønsker Fagforbundet uravstemning i årets oppgjør. Dermed kommer man inn i den vanlige prosedyren med mekling og mulighet for streik. • Først etter at medlemmene har levert sine stemmer, blir det klart om det går mot storstreik. Streik: • En eventuell streik i offentlig sektor vil tidligst kunne starte i slutten av mai. • Streikevarsel skal leveres senest 14 dager før streik iverksettes. I denne perioden fortsetter meklingen. • Minst fire dager før streik må tillitsvalgte varsle arbeidsgiver om hvilke arbeidstakere som skal streike. masjon som legges ut på grønn linje. I tillegg lager vi informasjonsplakater som kan henges opp på arbeidsplassene. Med ansvar for over 20 ulike tariffområder innledes så et flere måneders maraton i forhandlingsenheten. – Det skal forhandles, lages uravstemningsdokumenter og mekles i tur og orden, sier Ann-Mari Wold. Fagbladet 3/2009 > 13 fbaargang2009 fbseksjonKON