«...Denne høringen handler om mer enn utprøving av et nytt regnskapssystem. Innføringen av dette regnskapssystemet dreier seg også om problemstillinger knyttet til kontroll med skattebetalernes penger, innsyn for folkevalgte og allmennhet, markedsretting og tilrettelegging for privatisering av offentlige tjenester.» Fra LOs høringsuttalelse om periodiserte virksomhetsregnskaper i staten offentlige Nedbygging av tjenestetilbudet Fanny Voldnes advarer om at et markedsbasert regnskapssystem kan føre til kraftige nedskjæringer i offentlige tjenestetilbud. – For å beregne kostnader i dette systemet, blir eiendommer, tomter, pensjonsforpliktelser osv. verdiberegnet til markedsverdi. Beregningene er kompliserte, subjektive og svært usikre. – Vi har noen slående eksempler fra sykehusene som viser konsekvensene av systemet, sier Voldnes. Hun peker på at helseforetakene i 2003 begynte å bruke disse regnskapsreglene som nå utprøves i andre statlige virksomheter. UNN tapte 22 millioner – Ved Universitetssykehuset i NordNorge verdsatte man en bygning til 23,4 millioner kroner etter nye regnskapsregler. Men bygningen ble solgt for bare 600.000 to år seinere. Det førte til et tap i regnskapet på 22,8 millioner som måtte dekkes gjennom kutt i andre kostnader ved sykehuset, sier Voldnes. – Dette viser hvordan systemet og reglene har direkte virkning for styringen av sykehusene. De kan bli nødt til å kutte i antall stil- linger, redusere tilbudet, legge ned avdelinger eller hele lokalsykehus for å gå i økonomisk balanse. Sosial dumping Fanny Voldnes frykter også at de nye regnskapsreglene kan føre til sosial dumping. – Forsvarsbygg, som er med i prøveprosjektet til SSØ, er oppdelt i flere resultatenheter med inntjeningskrav der hver enhet er belastet med store andeler av felleskostnader som enhetene selv ikke kan påvirke. – I et brev til Forsvarsdepartementet skrev ledelsen i Forsvarsbygg at eneste måten å innfri inntjeningskravet på var å si opp fast ansatt personale og erstatte dem med ufaglærte. Heldigvis ble saken stoppet, men det illustrerer at systemet utarmer virksomhetene personellmessig og finansielt, sier Fanny Voldnes. Dette samsvarer også med funn i internasjonal forskning, påpeker hun. Forskning på alternativer LO har finansiert flere forskningsprosjekter om økonomistyringssystemet i offentlig sektor, og forskningen fortsetter i 2009. Et av prosjektene retter søkelyset på alternativer som er mer tjenlig for offentlig sektor som forvalter fellesskapets penger, og for politikere som skal fatte beslutninger om fordeling av ressurser på området, skriver LO i sitt høringssvar. I det ene prosjektet er Forskningsstiftelsen Fafo trukket inn for å intervjue tillitsvalgte og ledere i noen av de statlige prøvevirksomhetene. I det andre prosjektet skal professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark og professor Norvald Monsen ved Handels- høyskolen i Bergen teste ulike modeller for økonomistyring ved å mate regnskapsinformasjon fra et utvalg statlige virksomheter og kommuner inn i et dataprogram. Gjennom denne forskningen vil man få mulighet til å sammenlikne tre ulike regelsett for økonomistyring og se hva som egner seg best for offentlig forvaltning. – Dette er grunnforskning, og det er veldig spennende, sier Fanny Voldnes. KLAR TALE: Det trengs et reelt oppgjør med markedsideologien i offentlig sektor, sier Fanny Voldnes. Fagbladet 3/2009 > 31 Bearbeidet foto: Scanpix fbaargang2009 fbseksjonKON