Hjemmetjenesten: Omstilling og høyt tempo Bergen Hjemmetjenester, ett av fem kommunale foretak i Bergen kommune, sliter i motvind. Sykefraværet økte i løpet av fjoråret, direktøren sa opp før jul, i tillegg til at dårlig økonomistyring har preget driften det siste året. Tekst og foto: OTTO VON MÜNCHOW For to år siden vedtok bystyret i Bergen å sette i gang et forsøk med seks timers arbeidsdag i hjemmetjenesten. Arbeidstiden har gått ned, men arbeidspresset har ikke avtatt, samtidig som 6-timersdagen har gitt mindre fellesskap og kontakt mellom de ansatte. – Det er et paradoks at arbeidsmiljøet har forverret seg etter at 6-timersdagen ble innført. Nå jobber de ansatte i team på to personer og løper seg fordervet. Eneste kollegakontakt i løpet av dagen og uka er kanskje bare mellom disse to. Dette fører til at arbeidsdagen blir ensom og virker tyngre, sier Torill Haukås-Eide, konserntillitsvalgt i Bergen kommune. Manglende økonomikompetanse For å utlikne for de økte utgiftene med 6-timersdagen, ble det kommunale foretaket tilført et ekstratilskudd på rundt seks millioner kroner. Samtidig – for å kompensere for denne utgiftsøkningen – ble administrasjonen kraftig slanket. Blant annet ble en økonomikonsulent fjernet, til tross for at den nyansatte direktøren manglet økonomifaglig kompetanse. Resultatet ble at økonomistyringen i Bergen Hjemmetjenester kom ut av kontroll. Like før jul i fjor sa direktøren opp etter at det så ut til at foretaket gikk mot et millionunderskudd og etter flere personalkonflikter. – Den tidligere direktøren hadde ikke god nok økonomiforståelse. Samtidig handlet hun nok veldig bestemt og hadde en autoritær lederstil, erkjenner arbeidende styreleder BEDRE LEDELSE: Arbeidende styreleder Jan Sverre Stray legger vekt på å skape samfølelse i Bergen Hjemmetjenester. Jan Sverre Stray, som midlertidig har tatt over ledelsen av Bergen Hjemmetjenester mens det jobbes med å finne en ny direktør for foretaket. Omorganiseringen i Bergen Hjemmetjenester har vært en tøff påkjenning for hele organisasjonen, og blant annet gitt seg utslag i et høyt sykefravær. Før 6-timersdagen ble innført, var sykefraværet over 20 prosent. Etter et år med 6-timersdag var sykefraværet under 10 prosent i en periode. Men siden har fraværet steget jevnt og trutt opp mot 17 prosent mot årsslutt i fjor. Ikke tid til lunsj I løpet av våren skal det foreligge en evalueringsrapport om 6-timersdag som skal presenteres for de folkevalgte i kommunen. De ansatte i Bergen Hjemmetjenester ønsker ikke å gå tilbake til gammel ordning med sju og en halv timers arbeidsdag. Det understreker Marit Bergesen, hovedtillitsvalgt og 36 > Fagbladet 3/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON