SEKSJONSLEDER Over 18 millioner i stipend Seksjonene i Fagforbundet behandlet 4079 søknader om stipend i fjor. Det er omtrent samme antall som året før, med en liten reduksjon på 64 søknader. Av de innkomne forslagene fikk 227 avslag, mens 332 fikk søknadene i retur på grunn av mangler ved dokumentasjonen. Totalt ble det utbetalt 18.668.140 kroner i stipender i fjor, viser forbundets statistikk.    PF Søkelys på realkompetanse Seksjonene i Fagforbundet skal samarbeide om et prosjekt som skal sette søkelyset på medlemmenes mulighet til å få verdsatt sin realkompetanse. I flere rapporter viser det seg at realkompetansevurdering praktiseres ulikt rundt omkring i landet, og det blir etterlyst nasjonale retningslinjer slik at folk kan forholde seg til ensartede retningslinjer. Resultatet av prosjektet skal legges fram på seksjonenes landskonferanse i oktober.    PF Trender som påvirker oss Fagforbundet og Universitetet i Agder inviterer til gratis IKT-konferanse i Kristiansand 28.–29. april. Tema på konferansen er blant annet utvikling gjennom samarbeid, fellesløsninger og gjenbruk, gevinstrealisering i offentlige IKTprosjekter, demokratiske prosesser, sosiale nettverksverktøy, sikkerhet/sårbarhet og grønn IT. Blant fordragsholderne er Jens Nørve fra Direktoratet for forvaltning og IKT, Kim J. Mathiesen i KPMG og Benedicte Waaler fra Grønn IT. Konferansen er åpen for alle. Fagforbundet har holdt av 30 plasser til medlemmer og gjester. I tillegg er det holdt av 15 plasser til studenter.    MW Arkivkonferanse i mai En ny nasjonal arkivkonferanse holdes 6. og 7. mai i Fagforbundets lokaler i Oslo. Konferansen er et samarbeid mellom Fagforbundet og Kommunal Kompetanse, og den er også åpen for interesserte som ikke er medlem i Fagforbundet. Årets arkivkonferanse setter fokus på drift av arkiv, lovverk og redskaper, og skal bidra til bedre beslutningsgrunnlag og utvikling innen framtidas arkivsystemer. Første dag er viet kommunens arkiv – forpliktelser og redskaper, offentlighetsloven og arkivet, personvern – hvordan håndtere sensitive opplysninger. Torsdagen har følgende program: Hvordan skape gode rutiner for sak og arkiv, trivsel – arkivet som arbeidsplass. Målgruppe for konferansen er arkivmedarbeidere i kommuner og fylkeskommuner, samt andre offentlige instanser.    MoS Rådmannskonferanse i juni Seksjon kontor og administrasjon jobber med å få på plass en rådmannskonferanse 18. opg 19. juni. Målet med denne konferansen er å peke på sentrale saker som Fagforbundet er opptatt av og som er viktig for kommunale ledere. Det vil i første rekke være kvalitetskommuneprosjektet og samhandlingsreformen. To statsråder og andre dyktige innledere er invitert. Flere enn seksjonen vil bli involvert i arbeidet slik at programmet skal bli best mulig. Konferansen vil være gratis for våre rådmannsmedlemmer, melder SKA i sitt ukesbrev. Videre planlegger SKA sentralt følgende yrkesfaglige tilbud: Fagdag i Oslo for personalmedarbeidere i juni, personalseminar ved Norges Handelshøyskole i Bergen til høsten og økonomiseminar ved Høgskolen i Bodø til høsten.    MoS Finans til stryk Finanskrisa ruller over oss, og nyhetsbildet preges av nedskjæringer og arbeidsløshet både i næringslivet og i kommunene. Regjeringer deler ut krisepakker, og statsmenn samles til sine toppmøter med alvorlige miner. Samtidig leser vi om bonuser, gylne pensjonsavtaler og lønns- og finansinntekter med så mange nuller at det for vanlige mennesker er vanskelig å fatte. Krise for de mange ser ut til å lønne seg for de få. Hva med litt samfunnsansvar? Samfunnsansvar er et honnørord. Begrepet ble innført og hyppig brukt for å dempe kritikken i kjølvannet av avsløringer om blant annet korrupsjon i amerikanske Enron, norske Finance Credit, vannverket på Romerike og Telenors engasjement i Bangladesh. I en undersøkelse etikkekspertene Jørn Bue Olsen og Eva Aronsen gjorde i samarbeid med Fram- tiden i våre hender i slutten av 2008, kommer det fram at få økonomihøy- «Forbundet vil bli en pådriver for å bygge opp et høgskolemiljø som kan forske på og utvikle finansforvaltning i kommunene som en egen fagretning.» skoler har etikk og samfunnsansvar som obligatorisk fag. Økonomer har mye makt og gjennomslagskraft både i privat og offentlig sektor. Derfor ønsker Fagforbundet å bidra til at det bygges opp et masterstudie som skal dekke kommunal finansforvaltning på kommunale regnskapers premisser. Forbundet vil bli en pådriver for å bygge opp et høgskolemiljø som kan forske på og utvikle finansforvaltning i kommunene som en egen fagretning. På sikt håper Fagforbundet på spesialrettede utdanninger, for eksempel etter fransk modell der det er store respekterte utdanningsinstitusjoner som utdanner folk til offentlig sektor. Etter at mange politikere fikk klok-    GERD EVA VOLDEN ketro på nyliberalisme og markedsliberalistiske prinsipper på 80-tallet, måles også kommunale ledere på kortsiktige resultater. Det har ikke vært bare vellykket, for å si det mildt. Så noe må gjøres Finanskrisa får mange til å stoppe opp og undre seg. Fagforbundet stopper ikke opp, men jobber videre for en kommunal økonomistyring som er bærekraftig og som gir ledere mulighet til å ta sitt samfunnsansvar. Til det trenger vi alternative utdanningsinstitusjoner. 38 > Fagbladet 3/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON