SEKSJONSLEDER Søkelys på realkompetanse Seksjonene i Fagforbundet skal samarbeide om et prosjekt som skal sette søkelyset på medlemmenes mulighet til å få verdsatt sin realkompetanse. I flere rapporter viser det seg at realkompetansevurdering praktiseres ulikt rundt Kartlegger renholdsutdanning Faggruppen for renholdere og vaskeriansatte ønsker en kartlegging av utdanning og opplæring av renholdere og vaskeriansatte. Gruppen har derfor formulert et brev som den ønsker at SST-administrasjonen skal sende ut til opplæringskontorene i hvert fylke. I brevet tas det blant annet opp kompetansen hos lærere i renholdsfaget, oversikt over hvor mange som er utdannet de siste årene og hvilken informasjon elevene har fått om renholdsfagets muligheter.    PF omkring i landet, og det blir etterlyst nasjonale retningslinjer slik at folk kan forholde seg til ensartede retningslinjer. Resultatet av prosjektet skal legges fram på seksjonenes landskonferanse i oktober.    PF Vil endre stillingstitler Hovedtariffavtalen har bare titlene feier og feierformann, mens det i feierfaget fins titler som feiersvenn, feiermester og seksjonsleder. Hvis feierne bruker fagtitlene, kan de risikere at de ikke kan gå av med pensjon etter hovedtariffavtalens bestemmelser. Faggruppen for feiere har derfor henvendt seg til Fagforbundet og bedt om at fagets stillingstitler blir innarbeidet i hovedtariffavtalen.    PF Diskuterer standardisering Seksjon samferdsel og teknisk har i dag representanter i flere komiteer for standardisering av ulike tjenester. Oppgaven deres er å sørge for at Fagforbundets syn og verdier blir brakt inn som en del av standardiseringsarbeidet. Arbeidet er basert på hovedprinsipper om at alle interesseparter Over 18 millioner i stipend Seksjonene i Fagforbundet behandlet 4079 søknader om stipend i fjor. Det er omtrent samme antall som året før, med en liten reduksjon på 64 søknader. Av de innkomne forslagene fikk 227 avslag, mens 332 fikk søknadene i retur på grunn av mangler ved dokumentasjonen. Totalt ble det utbetalt 18.668.140 kroner i stipender i fjor, viser forbundets statistikk.    PF kan delta. Selve arbeidet er frivillig, men foregår etter retningslinjer og regler som alle må følge. Representantene overlates i stor grad til seg selv, og SST-styret skal derfor diskutere hvordan seksjonens arbeid med standardisering best mulig kan organiseres på både kort og lang sikt.    PF Undervisning på brannskolen I fjor høst underviste Unni Rasmussen i forhandlingsavdelingen på brannskolen for å gi elevene kunnskap om lover, forskrifter og avtaleverk. Tilbakemeldingene er gode. Fagforbundet mener det er svært viktig å være synlig på brannskolen, og forbundet vil ta kontakt med brannskolen med tanke på videre undervisning. PF Retten til rent vann Hver dag dør ca. 6000 mennesker av sykdommer som skyldes dårlig drikkevann og mangel på sanitæranlegg. Mer enn 90 prosent er barn under fem år i den fattige delen av verden. FNs tusenårsmål sier at fra 2000 til 2015 skal andelen av verdens befolkning som er uten trygt drikkevann og grunnleggende sanitærløsninger, halveres. Kostnaden er stipulert til 35 milliarder amerikanske dollar i året. Finanskrisa har ført til at regjeringer verden over går inn og redder banker. Et eksempel er den britiske regjeringen som brukte 100 milliarder pund på å redde banken Northern Rock. En slik sum alene er nok til halvveis å oppfylle tusenårsmålene. De private selskapene som er pådrivere for vannprivatisering, er involvert i framveksten av krisa. Selskap som Veolia og Suez har enorm gjeld. Fagforbundet aksepterer ikke at drikkevann betraktes som en salgsvare. Verdien av selskapene har falt mer enn gjennomsnittet på børsen. Fagforbundet deltok på Verdens Vannforum i Istanbul. Talsmenn for private interesser i vannforsyningen ble spurt om selskapene kan bidra i finansieringen av vann- og avløpssystemer i den fattige verden. Svaret var klart: De private ser bare én mulighet, nemlig at de fattige betaler en høyere pris for drikkevannet. Fagforbundet aksepterer ikke at drikkevann betraktes som en salgsvare. Vann er en grunnleggende rettighet. De private selskapene opererer i vannsektoren for å profittere. Etter forslag fra Per Olaf Lundteigen vedtok Stortinget i fjor å be regjeringa å fremme en lov som sikret offentlig eierskap til vanninfrastrukturen i Norge. Denne loven må fremmes. Vi må jobbe for å kanalisere bistandsmidler gjennom vannverk som vil bruke sin kompetanse på offentlig samarbeid med offentlig vannverk i den fattige del av verden for å sikre flere menneskeretten reint drikkevann. STEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 3/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM