NYTT > VIL FORBY BRENNBAR PLASTISOLASJON Brennbart plastmateriale brukes i stadig flere bygg. Det kan føre til økt risiko for storbranner i blant annet skoler, andre offentlige bygg og næringsbygg. Det bør forbys i bygg der det oppholder seg mennesker, mener If Skadeforsikring. > KUTT I FREDRIKSTAD Fredrikstad ligger an til å få et underskudd på 50–60 millioner kroner i år, og det må gjøres kraftige kutt. Bystyret skal vedta en endelig sparepakke i juni. Men det ble kuttet kraftig allerede i mai. > VIL HA DEBATT OM STORKOMMUNE Leder i Fagforbundet i Moss, Hilde Torgersen, vil ha åpen debatt om kommunesammenslåing. – Jeg vil at det skal spilles med åpne kort. Blir alle interkommunale samarbeidsforslag gjennomført, har vi plutselig fått en storkommune bakveien, sier hun. Torgersen mener det bør være grunnlag for en sammenslåing av kommunene Moss, Våler og Rygge. > OVERSKUDD TROSS OVERFORBRUK Nord-Aurdal kommune i Oppland brukte 15 millioner kroner mer enn planlagt i fjor. Likevel viser regnskapet et driftsoverskudd på ca. 5,8 millioner kroner. > BELØNNET KILDESORTERING Nesheim skole i Arendal er best på kildesortering i Aust-Agder. Rett før 17. mai kom Agder renovasjon på besøk og overrakte prisen på 10.000 kroner. Målet med konkurransen var å vise alle skolene at det nytter å kildesortere. 4 > Fagbladet 4/2009 Feil i fasit fra Høyre Byens slunkne kommunekasse kan spare 232 millioner på privatisering av sykehjem, mener Trondheim Høyre. Rådmannen har kontrollregnet og funnet ut at fasiten fra Høyre og NHO er feil. Høyre gikk høyt ut foran budsjettrevisjonen i Trondheim kommune i vår: De hadde fått NHO Service til å regne for seg, og i et stort oppslag i Adresseavisa kunngjorde Høyre at kommunen kunne spare 276 millioner på å privatisere sykehjem. Tallene som regnestykket bygger på, er delvis hentet ut av Kostra, og delvis basert på NHOs egne beregninger. Men tallene NHO Service legger til grunn er ikke direkte sammenlignbare med kommunens tall, påpeker Carl-Jakob Midttun, kommunaldirektør for finansforvaltning i Trondheim kommune. Feilslutninger I et notat til formannsskapet skriver kommunaldirektør Midttun at Kostra-tallene som NHO Service legger til grunn, er tall for institusjoner. Disse kan ikke brukes for å sammenligne kostnader med enkeltsykehjem. Kostra-tall for institusjoner inneholder mye mer enn kostnader knyttet til driften. – For å få noenlunde sammenlignbare tall, må blant annet kostander til renovasjon, vann og avløp tas ut. I tillegg bør tallene justeres for ulike pensjonskostnader. Kommunen billigst Kommunaldirektøren har nå justert tallene slik at de er mer sammenlignbare. Det nye regnestykket viser at kommunen i dag leverer billigere tjenester enn det private aktører på området kan gjøre ifølge NHO Services tall. Trondheim kommune driver i dag den enkelte sykehjemsplass ca. 30.000 kroner billi- gere enn det private aktører vil kunne gjøre – fortsatt ifølge NHO og Høyres tall. – Men tallene gir ikke grunnlag for å trekke bastante konklusjoner. Til det er det for mange usikre faktorer i et slikt regnestykke, fastslår Carl-Jakob Midttun. Trondheim har i dag ingen konkrete planer om utbyg- ging av sykehjem, men den dagen dette kommer på agendaen, vil rådmannen utrede alle muligheter. – Da vil vi foreslå den driftsmodell som gir best mulig kvalitet til lavest mulig pris, sier Midttun. Tekst: SIDSEL HJELME Ønsker samisk i eldreomsorgen Har samer spesielle behov i eldreomsorgen? I regi av stiftelsen Mangfold i arbeidslivet møttes en gruppe eldre samer for å diskutere kulturspesifikke behov. – Kanskje glemmer jeg norsk om jeg blir dement, sier Siri Lukkari Hoika. Hun er en av fem eldre samer som har tatt turen til Samisk hus i Oslo for å diskutere om den samiske minoritetsbefolkningen har spesielle behov når de blir eldre. Initiativet til møtet kommer fra stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (Mio) som tidligere har laget tilsvarende grupper av eldre med pakistansk og vietnamesisk bakgrunn. Målet er i første omgang å få fram ideer og ønsker om hvordan FOKUSGRUPPE: Fra venstre Ester Grossmann, Gunnhild Aakervik (Mio), Sonja Steffensen, Jens Ingvald Sætereng, Siri Lukkari Hoika, Henry Ulvenes. pleiere og kjøkkenpersonell i eldreomsorgen kan gi en mer kultursensitiv omsorg. Språk er viktig, framholder gruppedeltakerne som alle har samisk som morsmål. – En samling fraser kan være et godt hjelpemiddel for de ansatte i eldreomsorgen, sier prosjektleder i Mio, Gunnhild Aakervik. Annet som det kan være nyttig å samle informasjon om, er spesielle matvaner og tradisjoner, gjenstander eller kulturelle uttrykk som musikk og bilder. – Målet er å få laget en verktøykasse med hjelpemidler som kan hentes fram av de som jobber med samiske eldre. Vi håper dette kan bidra til å åpne folks øyne og gi en bedre eldreomsorg til dem som har samisk bakgrunn, framholder gruppedeltakerne. Tekst og foto: SIDSEL HJELME Carl-Jakob Midttun, kommunaldirektør for finansforvaltning i Trondheim kommune. Foto: Kolonihaven Studio fbaargang2009 fbseksjonKIR