BARE SPØR!    Redigert av INGEBORG VIGERUST RANGUL Illustrasjoner: www.tonelileng.no HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring > > > Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven HEDVIG MONTGOMERY PSYKOLOG Spørsmål som angår forhold til deg selv og andre mennesker. 24 > Fagbladet 4/2009 Bilgodtgjørelse SPØRSMÅL: Henviser til en artikkel i Norsk Kommuneforbunds fagblad Arena nr. 10/99. Dette innlegget ble kopiert og levert ledelsen like etter at det kom på trykk, uten respons. Ved en ny henvendelse i 2008, fikk de som er ansatt som heimehjelp 8500 kroner pr. år. Jeg er ansatt i 66 prosent stilling som heimehjelp og 34 prosent som personlig assistent, men jeg fikk bare 5610 kroner. Hvorfor? Jeg er avhengig av bil i personlig assistentstillinga på grunn av avstander hvis klienten må bruke trygghetsalarm. Lurer også på om vi har krav på etterbetaling i og med at vi har henvendt oss om saken tidligere? Vi har vel hatt krav på godtgjørelse på lik linje med ansatte i andre kommuner? Kommunens reiseregulativ paragraf 22 skal vel praktiseres likt over heile landet? Helsing medlem SVAR: Sentral generell særavtale SGS 1001 – Reiseregulativet (gjelder for KS-området) har fra 01.01.09 følgende tekst i §4 – Kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten: Der det er nødvendig å benytte bil for å få utført kommunens/fylkeskommunenes/virksomhetens tjenester, stiller som hovedregel arbeidsgiver bil til disposisjon. I motsatt fall bør arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker inngå avtale om kompensasjon for jevnlig bruk av egen bil i tjenesten. Slik kompensasjon godgjøres med inntil kr. 9.500 pr. år. Størrelsen på beløpet vurderes ut fra lokale forhold. Arbeidstaker forplikter seg, om nødvendig, til å tegne forsikring slik at leiebil kan disponeres når egen bil ikke er disponibel. Arbeidsgiver dekker eventuelt dokumentert tilleggspremie. Det som i vesentlig grad er endret i avtalen, er at arbeidsgiver som hovedregel skal stille bil til disposisjon, samt beløpets størrelse. I praksis betyr bestemmelsen at dersom arbeidsgiver ikke stiller bil til disposisjon, kan arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker avtale en økonomisk kompensasjon med inntil 9500 kroner pr. år. Hvor stort beløpet skal være, kan variere fra person til person, og beløpet vil også variere fra kommune til kommune – avhengig av hva som avtales lokalt. Virkningspunk- tet er også noe som avtales lokalt. Årsaken til at du får 5.610 kroner mens andre du sammenlikner deg med får mer, kan ikke Fagforbundet sentralt svare deg på. Ut ifra det du skriver, kan det virke som om du selv ikke har vært med på å avtale beløpet. Vi vil derfor råde deg til å ta kontakt med Fagforbundet lokalt – de vil muligens kunne gi deg svar. Unni Rasmussen, forhandlingsenheten i Fagforbundet AFP som ufør SPØRSMÅL: Jeg er 60 år gammel og har jobbet som barne- og ungdomsarbeider på en skole i 25 år. Nå er jeg ufør, men klarer å jobbe i 14,4 prosent stilling. Har jeg rett til å gå av med AFP når jeg blir 62 år? Mvh medlem Fremtidig AFP-ordning i offentlig sektor er et hovedtema ved årets lønnsoppgjør, og vi kan ikke forskuttere hva som blir det endelige resultat. Ditt spørsmål kan derfor foreløpig ikke besvares. Dersom vi legger resultatet fra privat sektor til grunn, vil årskullene 1948 og tidligere, bli omfattet av någjeldende AFP-ordning. Dersom du fyller 61 år i år, vil du dermed etter gjeldende regler kunne gå av med AFP ved siden av din uførepensjon. SVAR: Du er i skjæringspunktet mellom gammel og ny AFPordning. Har du fylt eller fyller 60 år i år, tilhører du 1949årskullet og vil (høyst sannsynlig) komme inn under ny AFPordning. Fagforbundet Arvid Tønnesen, forhandlingsenheten i fbaargang2009 fbseksjonKIR