AKTUELT Forbundet støtter økonomimaster KOMPETANSELØFT: Kvalitet og fokus på kommuneøkonomi i stedet for markedstenking, er en viktig grunn for Fagforbundets satsing på master i kommuneregnskap, sier SKA-leder Gerd Eva Volden. i Hedmark er svært glad for at Fagforbundet gjør studiet mulig ved å stille midler til rådighet. Bort fra markedsstyring – Vi ønsker at de ansatte i offentlig sektor skal kunne utføre en kvalitativt god jobb. I tillegg til kvalitet, er Fagforbundet opptatt av mer oppmerksomhet på kommunale i stedet for bedriftsøkonomiske prinsipper, sier Gerd Eva Volden om grunnen til at Fagforbundet satser så sterkt. Den store bevilgningen fra Fagforbundet gis i påvente av offentlig finansiering. – Vi regner med at dette studiet vil få offentlig støtte når det først er på beina, sier administrativ leder Fredrik Hellstrøm. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Forbundsstyret i Fagforbundet har vedtatt å bevilge en million kroner i året over tre år til masterstudium med spesialisering i kommuneøkonomi ved Høgskolen i Hedmark. Finansieringen er sikret, med studiestart allerede til høsten. – Dette er et storstilt kompetanseløft, sier Gerd Eva Volden, leder i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon (SKA). Fra høsten 2009 tilbyr Fagforbundet i samarbeid med Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Høgskolen i Hedmark, avdeling Rena, en erfaringsbasert master og dybdemaster med spesialisering i kommunal økonomi på 90 og 120 studiepoeng. – Tilbudet er spesielt utviklet for personer med erfaring fra økonomiarbeid i kommuner, fylkeskommuner og annen offentlig virksomhet, og som ønsker å utvikle sine kunnskaper i økonomifag og organisasjon og ledelse, opplyser administrativ leder Fredrik Hellstrøm i SKA. Tilpasset yrkesliv Studiet tilbys både som fulltidsstudium og på deltid med jevnlige samlinger, og er dermed også tilpasset dem som er i jobb. – Du betaler ingen studieavgift, Fagforbundet dekker utgiftene til undervisningspersonale. Vi gjør dette fordi det er et ønske om en utdanning som gir bedre økonomiopplæring innenfor faget kommunale regnskap. I dag er det lite undervisning innenfor dette området, sier Fredrik Hellstrøm. NKK-bladet Kommunal økonomi har en omfattende presentasjon av studiet og betegner det som en storstilt kompetansesatsing. Fullført master gir rett til tittelen master i offentlig ledelse og styring. Både NKK og Høgskolen Stortingsflertall støtter Nav-ansatte Arbeids- og sosialkomiteen avga 7. mai innstilling til proposisjonen om situasjonen i arbeids- og velferdsforvaltningen. Flertallet, bestående av Ap, SV og Sp, sier at etaten må bemannes ut fra de oppgaver som skal løses. De understreker tjenestemannslovens bestemmelser om fast tilsetting, noe de tillitsvalgte lenge har påpekt at det syndes imot. Flertallet peker også på at det er nødvendig med et samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte på alle nivåer, og de understreker ledernes ansvar for å legge til rette for de tillitsvalgtes medbestemmelse innenfor hovedavtalenes bestemmelser. Likeverd Også de ansattes kompetanseutvikling omtales positivt av flertallet, som peker på at kompetanseutviklingen må være like god både for statlige og kommunalt ansatte. Opposisjonens forslag om en separat bevilgning til kompetanseoppbygging, fikk ikke flertall. Komitéflertallet støtter de tillitsvalgtes synspunkter også i avvisningen av den såkalte generalistmodellen, der alle ansatte skal kunne alt, og en samlet komité understreker at forvaltningsenhetene ikke er overordnet de lokale Nav-kontorene. Også dette er viktige og nødvendige presiseringer fra stortingsflertallets side, skriver LO i sitt nyhetsbrev. Det pekes også på at det er nødvendig å utrede en styrking av den kommunale delen av Nav, både faglig og økonomisk. KLP kjøper Kommunekreditt Kommunal Landspensjonskasse (KLP) kjøper alle aksjene i Kommunekreditt av Eksportfinans for 870 millioner kroner. Samtidig kjøper staten KLPs eierandel på 20 prosent i Kommunalbanken. KLP har i dag utlån til offentlig sektor på totalt 13 milliarder kroner. Med kjøpet av Kommu- nekreditt øker utlånene fra KLPkonsernet med i overkant av 40 milliarder kroner. Tidligere i år fikk KLP konsesjon til å starte bank. KLPkommunekreditt blir dermed en del av KLPs øvrige bankvirksomhet. Hovedkontoret legges til Trondheim. Det er ordfører Rita Ottervik svært glad for. – Dette var en god nyhet. Det har vært usikkerhet omkring Kommunekreditts framtid lenge, men nå får de gode, langsiktige eiere som vil utvikle banken, sier hun til Kommunal Rapport. KLP overtar Kommunekreditt innen 30. juni i år, dersom avtalen godkjennes av KLPs representantskap.    MoS MoS 28 > Fagbladet 4/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON