SEKSJONSLEDER AKTIVE ARKIVARER: Faggruppe arkiv i Fagforbundet er fra v. Sidsel Liborg, Spydeberg, Tone Lystad Olsen, Drammen, Deubravko Bikic, Porsgrunn og leder Anne Pettersen, Narvik. Vellykket arkivkonferanse Over 100 medlemmer fikk med seg et variert program både faglig og sosialt under Arkivkonferansen 6.–7. mai. Seksjonsleder Gerd Eva Volden åpnet konferansen, og det ble innledet om Kommunenes forpliktelser og redskap i forhold til arkivet, Offentlighetsloven og arkiv, Personvern og sensitive opplysninger, Rutiner for sak og arkiv og Arkivet som arbeidsplass. Arkivfaggruppa ble også presentert, og de fortalte hva de vil jobbe med framover. Arkivgruppa var aktive under hele konferansen med Sidsel Liborg som konferansier. Alle foredrag er lagt ut på www.fronter.com/kknettarkiv Brukernavn: Arkiv Passord: Dokumentasjon Tekst: Kari Granlund Personalseminar 15. juni Seksjon kontor og administrasjon (SKA) holder et dagsseminar om personalforvaltning mandag 15. juni i Fagforbundets lokaler i Oslo. Seminaret retter seg spesielt mot ansatte i personalstillinger, ledere, tillitsvalgte og studenter. Tema er personalpolitisk strategi, organisasjon og ledelse, lov- og avtaleverk, forholdet mellom teori og praksis. Foredragsholdere er personaldirektør Geir Davidsen i Hordaland fylkeskommune, og Liv Stien Ulvmoen i Utviklingsetaten. Seminaret er gratis, og deltakerne får dekket reiseutgifter. Det er plassbegrensning på 30 deltakere, så her gjelder det å være først til mølla. Påmelding til marit.wahlstedt@fagforbundet.no eller telefon 907 22 728.    MoS Rådmannskonferanse 18.– 19. juni Fagforbundets Rådmannsforening og Seksjon kontor og administrasjon holder en rådmannskonferanse i juni for rådmenn og assisterende rådmenn. Målet med konferansen er å peke på sentrale saker som Fagforbundet er opptatt av og som er viktig for kommunale ledere. Sentrale tema er kvalitetskommuneprogrammet og eforvaltning. Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa vil innlede om revidert statsbudsjett, mens fornyingsminister Heidi Grande Røys vil innlede over temaet eForvaltning i kommunal sektor. Også underdirektør i KS , Svein Erik Wilthil, vil snakke om dette. Rådmann Nils Fredrik Wisløff i Drammen innleder om en rådmanns hverdag – utfordringer i alle retninger. Forbundsleder Jan Davidsen stiller spørsmålet Hva vil Fagforbundet, og hvor går vi de neste årene? Mette Nord, som er ansvarlig for organisasjonsarbeidet, tar opp hva forbundet og rådmannsforeningen kan bidra med. Kvalitetskommuneprogrammet avslutter dag to med innledninger av seksjonsleder Gerd Eva Volden og rådmann Jostein Barstad i Nedre Eiker. Konferansen er gratis for rådmenn som er medlem i Fagforbundet. Reise og opphold dekkes også.    MoS Kompetanse også for ledere Ledelse og styring er viktig for et godt arbeidsliv. En leder skal beherske mange disipliner i utøvelsen av jobben sin, og Fagforbundet tar dette på alvor. Forbundet har inngått en treårig samarbeidsavtale med Høgskolen i Hedmark for gi fødselshjelp til et heltidsstudium på mastergradnivå i offentlig ledelse og styring. Studiet er tenkt å ha en spesialisering innen økonomi, regnskap og finansiering. Intensjonen er å utvikle tenkninga om offentlig finans, slik at den også kan peke på alternativer og romme positive holdninger til det offentlige. Men ledelse handler ikke bare om penger! Personalledelse er ledelse av bedriftens viktigste ressurs. Personallederen ansetter, utvikler og leder denne ressursen slik at bedriftens mål oppfylles best Men ledelse handler ikke bare om penger! mulig. Human Resources, eller HR som det heter på fint, er høyt verdsatt i det private næringsliv, og HR-strategi er en viktig del av bedriftens totale forretningsstrategi. Kanskje er dette et område hvor det offentlige har noe å lære? Omstillingsenheten i Fagforbundet fullfører i skrivende stund midtveisevalueringa av Kvalitetskommuneprogrammet. Der kommer det fram at mangelfull lederkompetanse i kommunene oppleves krevende for Fagforbundets medlemmer. Prosjektlederne og styringsgruppemedlemmene er spurt om de mener at programmet har bidratt til å bedre samarbeidet: Henholdsvis 83 og 69 prosent mener at samarbeidet mellom tillitsvalgte og ledere har blitt bedre. 70 og 62 prosent mener at samarbeidet mellom ansatte og ledere har blitt bedre, og henholds-    GERD EVA VOLDEN vis 66 og 56 prosent mener at samarbeidet mellom tillitsvalgte og politikere har blitt bedre. Når de involverte i ulike delprosjekter angir hvor viktig de mener at ulike tiltak er for å bedre kvaliteten i tjenesten de yter overfor brukerne, kommer det fram at 70 prosent mener at kompetanseheving blant medarbeiderne er viktig, og hele 62 prosent mener at kompetanseheving blant lederne er svært viktig. Dette viser at kompetanse er en nøkkel til gode tjenester, et godt arbeidsliv og gode liv med samhandling mellom ansatte og ledere. 38 > Fagbladet 4/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON