Brannseier i arbeidsretten Brannformenn og underbrannmestere i Bergen får etterbetalt et særavtaletillegg på 8000 kroner etter at Fagforbundet vant i arbeidsretten. Tekst: PER FLAKSTAD Etterbetalingen gjelder for perioden fra 1. januar 2005 og fram til 30. april året etter. Bergen kommune har fram til nå nektet å betale lønnstillegget fordi kommunen mente at brannformenn og underbrannmestere ikke hadde et tilstrekkelig lederansvar til å oppfylle særavtalens vilkår. Hadde myndighet Særavtalen, som trådte i kraft 1. januar 2005, har en bestemmelse om at ledere i brann- og redningstjenesten skal lønnes med minst 8000 kroner mer enn dem de er satt til å lede. Sju av Fagforbundets medlemmer hadde stillinger som brannformann og underbrannmester, men Bergen kommune mente særavtalens bestemmelser bare skulle gjelde for brannmester og overbrannmester med reelt lederansvar. Fagforbundet uttalte i arbeidsretten at en både måtte se på ledelsesstrukturen og oppgavene som de aktuelle lederne utførte. Det var brannformann og underbrannmester som hadde ansvaret for at de daglige arbeidsoppgavene på stasjonen ble utført og at stasjonen til enhver tid var operativ. Ifølge Fagforbundet krever dette både instruksjonsmyndighet og beslutningsmyndighet. Det var også brannformann og underbrannmester som skrev rapporter ved uttrykninger. Fagforbundet anførte også i retten at fram til denne tvisten oppstod, hadde Bergen kommune tradisjon for at både underbrannmester og brannformann ble lønnet høyere enn brannkonstabler. I tillegg mente Fagforbundet at en måtte se på hvordan brannformenn og underbrannmestere var plassert i hovedtariffavtalen. Den angir fire ledelsesnivåer: brannformann, underbrannmester, brannmester og overbrannmester. Denne ledelsesstrukturen har bestått siden før krigen og fram til omstillingen av korpset i 2006. Ifølge forbundets advokat Geir Høin må de som er ledere i hovedtariffavtalen også være ledere når det gjelder særavtalens bestemmelser. Ikke lederansvar KS og Bergen kommune hevdet på sin side at det ikke er nok å ha en stillingskode for å få særavtale-tillegget. De mente det måtte stilles et minstekrav til innholdet og lederfunksjonen i stillingen, og at den blant annet måtte ha arbeidsgiverfunksjon og styringsrett for å komme inn under særavtale-bestemmelsene. Arbeidsleder har aldri vært ansett som leder i særavtalens forstand, mente de. Fullt medhold Fagforbundet fikk imidlertid fullt medhold i arbeidsretten, som la til grunn at både brannformann og underbrannmester var en viktig del av kommandolinjen i brannvesenet, med klart definerte oppgaver og ansvar for daglig drift og ved utrykning. Retten mener avgjørelsen i saken må bero på en konkret vurdering av hver enkelt stilling. Arbeidsretten fant det bevist at begge stillingen hadde instruksjons og beslutningsmyndighet, og et ansvar som lå innenfor lederbegrepet i særavtalens bestemmelser. Bergen kommune ble dermed dømt til å betale de sju medlemmene i Fagforbundet stillingstillegget på 8000 kroner fra 1. januar 2005 og fram til 30. april året etter. Da ble nemlig brannvesenet i Bergen omorganisert på en måte som gjorde at stillingene som brannformann og underbrannmester forsvant. 30 > Fagbladet 4/2009 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2009 fbseksjonSAM