SEKSJONSLEDER Holder fast ved NS Insta 800 Styret i Seksjon samferdsel og teknisk har merket seg aktiviteten fra Miljøserviceledernes organisasjon (MSO) for å få forbundet til å endre ståsted i forhold til den nordiske renholdsstandarden NS Insta 800. Styrets holdning er imidlertid uendret, og det har vedtatt å videreføre og intensivere arbeidet med å få flere kommuner og fylker til å bruke standarden. Ifølge vedtaket skal NS Insta 800 promoteres blant annet gjennom å Markerte seg i 1. maitoget Bergens Sporveisfunksjonærers Forening markerte seg i toget på 1. mai ved å gå først i toget fordi foreningen fyller 100 år i år. Foreningen fikk også en hilsen fra leder Roar Flåthen fra talerstolen på Torgalmenningen. Etter toget fikk noen av medlemmene møte LO-lederen, og han lot seg gjerne avbilde sammen med vise forbundets syn på helhetlig drift der renhold er en integrert del. Videre mener styret at alle fylker bør ha en egen Insta 800-kontakt som skal kurses og følges opp. I tillegg ønsker styret et samarbeid med andre forbund som Norsk Arbeidsmandsforbund og NTL og med andre fagmiljøer som Norsk Kommunalteknisk Forening, Forum for offentlige bygg og eiendom og Forum for sykehusrenhold. PF Foto: Privat dem. Fra venstre ser vi Atle Osberg, leder Bjørn Furnes, nestleder Bjørn Fjeldberg, LO-leder Roar Flåthen og sekretær Øistein Jahn. PF Renholdsnettverk i Finnmark Plogspissgruppa for renhold har vært på besøk i Finnmark, der seksjonsleder Arnt Jensen følger opp plogspissarbeidet videre. Det jobbes blant annet med å få på plass et nettverk i fylket. Det arbeides også med å etablere studieringer for renholdere som ønsker å ta fagbrev, blant annet i Mehavn og i Kirkenes.    PF Ønsker landskonferanse i stedet for seksjonskonferanse Styret i Seksjon samferdsel og teknisk ønsker å endre navnet på seksjonenes konferanse i forkant av landsmøtet fra seksjonskonferansen til landskonferansen. Begrunnelsen for forslaget er at de to navnene brukes om hverandre i vedtektene. Landskonferansen ble brukt som navn både i 2005 og 2009, og lokalt benyttes seksjonskonferanse som betegnelse på fylkeskretsenes tilsvarende arrange- menter. Hvis navnet på den landsdekkende konferansen blir endret til landskonferansen, blir de ulike arrangementene lettere å skille fra hverandre. Forslaget skal behandles på landsmøtet i november. Landskonferansen for seksjonene foran forbundets landsmøte arrangeres for øvrig på Gardermoen 6. til 8. oktober. PF Fagbrev gir kvalitet Offentlige tjenester skal stadig forbedres og utvikles. De skal utføres med høy yrkesfaglig kompetanse, på mest mulig miljøvennlig og bærekraftig måte. Fagforbundet er opptatt av at de offentlige tjenestene holder høy kvalitet. Vi vil at fellesskapet skal oppleve at offentlig sektor er de beste til å levere velferdstjenester. Seksjonen arbeider løpende med utdanning og kompetanseheving for sine medlemmer. Med hovedoppgjøret i 2008 skal økt kompetanse også gi lønnsmessig uttelling. Siden 2007 har SST jobbet med tre søknader til fagbrev. Det gjelder byggdrifterfaget (vaktmester), trafikkbetjenter og vann og avløp. Byggdrifterfaget har ennå noen formelle runder igjen før det er klart. Etter godkjenning vil en læreplangruppe bli oppnevnt for å utvikle det konkrete innholdet i faget. Søknad om fagbrev innen vann- og avløpsfaget er snart klar, og vi tar sikte på å fremme en søknad om fagbrev for trafikkbetjenter før året er omme. Vi vil at fellesskapet skal oppleve at offentlig sektor er de beste til å levere velferdstjenester. I tillegg har vi også gitt innspill til arbeidet med kompetanseheving for sceneteknikere ved opera, teater og kulturhus. Kursstige Bad er ferdig og utviklet sammen med Landslaget for park-, idretts- og friluftsanlegg for å gi ansatte i bade- og svømmeanlegg en formell målbar kompetanse. Kurs vil bli tilbudt over hele landet med Landslaget og Kommunal Kompetanse som arrangører. Arbeidet med kompetanseheving og fagbrev er basert på innspill fra yrkesgruppene. De kjenner sin egen virkelighet og vet hvilken kompetanse som trengs for å bedre kvaliteten på tjenesten. En søknad om fagbrev er en tidkrevende prosess. Seksjonen koordinerer og involverer alle parter i dette arbeidet. Vi venter på nye initiativ fra flere yrkesgrupper som ser at de kan ha noe å hente på kompetanseheving. 38 > Fagbladet 4/2009 STEIN GULDBRANDSEN fbaargang2009 fbseksjonSAM