SEKSJONSLEDER Medlemsvekst i SKKO Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) har hatt en sterk vekst av nye medlemmer. De fleste av disse har vært innen oppvekstsektoren og da særlig i barnehagene. 1. juni hadde seksjonen 40.225 medlemmer. Seksjonen har hatt en økning på 25 prosent i inneværende landsmøteperiode og har økt med 10.000 yrkesaktive medlemmer. Medlemsveksten har betydd at seksjonsstyret har hatt mye oppmerksomhet på det yrkesfag- lige tilbudet til de enkelte yrkesgruppene, men også på yrkespolitiske saker. Gode rammebetingelser for yrkesutøvelsen er viktig for anerkjennelse av de ansattes arbeid og kompetanse. De fleste plogspissyrkene har hatt en økning i antall medlemmer totalt hittil i år. Størst økning er det blant hjelpepleiere og barne- og ungdomsarbeidere. Av yrkesaktive medlemmer i plogspissyrkene, øker barne- og ungdomsarbeidere mest. IVR Yrkesfaglig stipend Fagforbundets stipendordningen har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer som ikke får utgiftene dekket av arbeidsgiver. Det kan søkes om støtte til utdanninger ved universiteter og høgskoler, på videregående skoler og grunnskoler (ny sjanse). Det kan også søkes om støtte til etter- og videreutdan- ninger på ulike utdanningsnivåer, i tillegg til praksiskandidatopplæring, yrkesfaglige kurs og lese- og skrivekurs med data. Forbundet har i perioden (2005–2008) mottatt rundt 14.500 søknader om stipend. Av disse ble 85 prosent innvilget. Forbundet har i samme periode utbetalt nærmere 75 millioner kroner i stipend.    IVR Internasjonalt arbeid Leonardo da Vinci-programmet er EUs handlingsprogram for yrkes- og profesjonsutdanning på alle nivåer. Programmet har som overordnet mål å gjøre Europa mer konkurransedyktig gjennom å heve kompetansen i offentlige og private virksomheter. SKKO har en vararepresentant i Leonardo da Vinci Norge – mobility og fast representant i Grundtvigutvalget. Det gir seksjonen innsikt i hva som skjer på utdanningsfronten i EU. Det kan søkes om støtte til ulike typer prosjekter. Grundtvigprogrammet er et europeisk samarbeid innen voksenopplæring, og det kan søkes støtte til både prosjektsamarbeid og for nettverk. Seksjonen har hatt vararepresentasjon i Comenius-utvalget, som er det europeiske utdanningsprogrammet for partnerskap mellom barnehager og skoler i deltakerlandene i programmet for livslang læring. I tillegg har SKKO utviklet et godt samarbeid med Fag og Arbejde – Pædagogisk sektor i Danmark. Forbundene har hatt felles fagpolitiske møter og har deltatt på hverandres arrangementer innen barnehage- og SFO/skole-området. Fagforbundet ble i 2009 medlem av den internasjonale bibliotekføderasjonen (Ifla). Seksjonen har i hele perioden deltatt på Ifla sine internasjonale kongresser. IVR Fra halsen og ned På en kontordør nede i gangen henger et skjema med en dyster variant over menneskets utvikling. Først det klassiske: Fra krumbøyde, hårete vesener reiser vi oss og blir det rakryggede mennesket vi er i dag, homo sapiens sapiens. Så tar skjemaet oss videre, hvor vi igjen blir krumbøyde over pc-en. Kroppen er formet etter en stol, med stor mage, gusten hud og pipestilker til bein: homo computerus. Mange har sett illustrasjonen og syns den er morsom, men samtidig litt skremmende. Den er bare en av grunnene til at jeg ble glad da jeg leste at det blir økt satsing på fysisk aktivitet i skolene fra i høst. Det som er spesielt med satsinga, er at den går utenom kroppsøvingsfaget. Det betyr at barna kan boltre seg uten at de blir evaluert, og de kan føle mestring og glede. Tidligere landslagskeeper Frode Olsen kom med en bekymringsmelding om lat ungdom. Man blir ikke landslagsspiller av å spille Fifa på Xbox, sa han. Skolene må inkludere alle i personalet som arbeider elev- rettet når dette skal planlegges og gjennomføres. Nei, du blir ikke landslagsspiller av dataspilling, men det verste er at du ikke engang kommer i form av det. Det er nemlig ikke bare hodet som skal lære. Kroppen lærer – også fra halsen og ned, og hodet henger unektelig sammen med kroppen. I skrivende stund ligger det an til å bli to timer ekstra fysisk aktivitet for 5.–7. trinn. Aller helst burde vi begynt med 1. trinn, og gitt barna gode vaner helt fra begynnelsen. Jeg forventer at det skjer etter hvert. Den ekstra aktiviteten stiller ikke krav om lærerkompetanse for å drive den, men kompetanse i planlegging og gjennomføring. Det har mange av Fagforbundets medlemmer, og skolene må inkludere alle i personalet som arbeider elevrettet når dette skal planlegges og gjennomføres. Flere timetallsutvidelser de senere årene på barnetrinnet, og nå i tillegg fysisk aktivitet, er gode skritt mot den helhetlige, utvidede skoledagen som Fagforbundet ønsker velkommen. Nå mangler det mer faste ordninger rundt leksehjelp og skolemåltid. Det blir det opp til Soria Moria II å få på plass! 38 > Fagbladet 5/2009 METTE HENRIKSEN AAS fbaargang2009 fbseksjonKIR