SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > God praksis Blivende sosionomer motiverer klienter som ikke søker eller får god nok hjelp andre steder. Studentene får til gjengjeld nyttig praksis. 28 > Uryddig Sporveisbussene får kritikk for uryddig forretningsdrift for avtaler som er gjort med selskapets innkjøpssjef på begge sider av bordet. 30 > Krevende omstilling Tusenvis av lønns-, personal-, regnskap- og IKT-medarbeidere i Helse Sør-Øst skilles ut og får Sykehuspartner som ny arbeidsgiver. 32 > Sjokkrapport om Nav KA-oppgjøret i havn Forhandlingene med Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, KA, er ferdig. Ny avtale gir samme pensjonsløsning som i KS-oppgjøret. Forhandlingsløsningen innebærer at pensjonsordningen blir videreført på lik linje som i KS-oppgjøret og i staten. Økonomien i mellomoppgjøret ble forhandlet i fjorårets hovedoppgjør. Det innebærer at alle får en lønnsøkning på tre prosent, eller minimum 9000 kroner fra 1. mai i år. Etter at kirkelige tjenester ble utskilt fra kommunenes ansvarsområde, ble det dannet et nytt tariffområde med Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. I tariffoppgjørene har man gjennom forhandlinger anvendt midlene slik at de fanger opp særskilte behov innenfor kirkelig sektor. Fagforbundets medlemmer som arbeider i kirkelige fellesråd, menighetsråd, menighetsbarnehager og institusjoner omfattes av denne avtalen. Store helseskadelige arbeidsbelastninger og utilstrekkelig medvirkning er blant konklusjonene Arbeidstilsynet trekker etter å ha ført tilsyn ved 25 Nav-kontorer. Tilsynet har i løpet av vinteren og våren sjekket arbeidsmiljøet i NAV etter å ha mottatt en rekke henvendelser om arbeidsmiljøbelastninger. Pålegg fra Arbeidstilsynet Dommen fra Arbeidstilsynet er hard: Tilsynet har funnet forhold som de vurderer som brudd på arbeidsmiljøloven. Det er særlig tre punkter som framheves: • Store og helseskadelige arbeids- belastninger. • Utilstrekkelig medvirkning. • Manglende kartlegging av arbeidsmiljøkonsekvenser ved bruk av midlertidig ansatte. Flere tiltak Nå pålegger tilsynet Nav å kartlegge omfanget av de uheldige arbeidsbelastningene og å iverksette flere tiltak. Tiltakene skal evalueres våren 2010. Nav pålegges også å iverksette tiltak for å styrke de ansattes medvirkning. For å følge utviklingen nøye, skal Arbeidstilsynet delta som observatør i møter i arbeids- Illustrasjonsfoto: Thomas Rasmus Skaug ARBEIDSMILJØ PÅ ALVOR: Tillitsvalgte er glad for Arbeidstilsynets fokus på arbeidsmiljø og midlertidige tilsettinger, og de mener Nav må få tilført mer ressurser for å greie oppgavene. miljøutvalget i Nav fram til evalueringen neste år. Misforhold – Vi er ikke overrasket. Dette er helt i samsvar med de tilbakemeldinger vi har fått, sier leder Jarle Berge i Norsk Tjenestemannslags landsforening i Nav. Han er godt fornøyd med at Arbeidstilsynet tvinger Nav til å prioritere arbeidsmiljøet, og ikke som nå: Ensidig fokusering på nedbygging av saksmengdene. Rapporten peker på at det er misforhold mellom oppgaver og ressurser i etaten. – Skal vi rette opp dette misforholdet, må Nav få økte ressurser, fastslår Berge. Han er glad for at tilsynet nå griper fatt i den utstrakte bruken av midlertidig ansatte. – Vi har lenge jobbet for at de midlertidige skal tilsettes fast, og pekt på at midlertidige tilsettinger utgjør et arbeidsmiljøproblem, avslutter han. Tekst: ANNE-GRETE LOSSIUS, Tjenestemannsbladet > fagbladet.no Fagbladet 5/2009 > 27 fbaargang2009 fbseksjonKON