AKTUELT Dette vil gjelde særlig urimelig eller usaklig forskjellsbehandling av for eksempel overvektige, personer med omsorgsoppgaver, rusavhengige, straffedømte eller transpersoner. Forslaget innebærer også et sterkere diskrimineringsvern for eldre. Det er i dag forbud mot NY LOV: Diskriminering handler ikke bare om kjønn, men også om etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. diskriminering på grunn av alder i arbeidslivet. Uvalgets flertall mener at diskrimineringsforbudet også bør gjelde på andre områder i særlige urimelige eller usaklige enkelttilfeller, for eksempel med hensyn til prioriteringer i helsevesenet og forsikringstjenester. Det foreslås samtidig en generell adgang til å sette aldersgrenser i lov, forskrift eller tariffavtale. Denne utredningen skal ut på bred høring.    IVR Illustrasjonsfoto: colourbox.com Byggsaker mer tilgjengelig Gledelig satsing – Bevilgningen på 3,3 millioner til eBygg betyr fornyet kraft i arbeidet med å innføre digitale løsninger og bedre kvalitet i byggsaksbehandlingen, sier konsulent Kari Granlund i forbundets Seksjon kontor og administrasjon. Hun har vært primus motor i dette arbeidet fra Fagforbundets side. Granlund peker på at det gjennom En rekke kommuner er i gang med å utvikle svært brukervennlige byggsakstjenester. Utbyggere vil kunne levere byggsaken digitalt og følge saken til den er ferdigbehandlet. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har bevilget 3,3 millioner kroner til en storsatsing på digital fornying i kommunene. En stund så framdriften i byggsaksprosjektet ut til å stagnere grunnet manglende statlig satsing. Nå er det fullt trykk igjen. Raske forbedringer i vente – Så langt har vi bygget grunnmuren til de digitale byggsakstjenestene. Nå går vi i gang med overbygningen, sier Kristin Barvik, prosjektleder for fem kommuner i Stavanger-regionen. Prosjektet for en heldigital byggesaksbehandling, såkalt eBygg, er i stor grad drevet framover av Fagforbundet og Forum for innovasjon. Trettitre store og små kommuner samarbeider og har investert i digitale kartverk. Populært med innsyn Nå skal kartsystemene kobles opp mot sak- og arkivsystemene i kommunene. Dermed kan brukerne sende inn høringsuttalelser til egne og andres saker. I tillegg får de innsyn i sakens framdrift, fra den er levert til ferdigbehandlet. – Innsynstjenesten blir utrolig mye brukt og er svært populær i Stavanger, sier Barvik. Du kan se på uttalelsene fra naboene, fra kommunelegen, fra miljøinstansene og fra fylkesmannen. Raskere og bedre Forhåpentligvis vil byggsaker kunne behandles fortere gjennom den Illustrasjonsfoto: colourbox.com digitale behandlingen. Byggsaksmyndighetene trenger ikke ta imot og godkjenne søknaden. Det kan servicekontoret gjøre, godt hjulpet av dataverktøyet byggsøk. – Det viktigste nå blir å holde engasjementet oppe i kommunene. I tillegg jobber vi med å få en god dialog med systemleverandørene slik at vi ikke låser oss i forhold til å videreutvikle tjenestene, sier Barvik. Innen utgangen av 2011 skal digital byggsak være en realitet. Tekst: VEGARD VELLE eBygg er etablert regionsamarbeid tre steder i landet; Smartkommunene i Stavangerregionen, Orkidé på Nordmøre og Såte i Østerdalen. GLEDELIG: – Dette er ny giv for mer effektiv plan- og byggsaksbehandling, sier konsulent Kari Granlund i Fagforbundet. – Fagforbundet har vært en aktiv samarbeidspartner med fokus på å involvere de ansatte ved forming av endringsprosessene. Gjennom den første fasen i eBygg har kommunene utviklet et tett samarbeid og gjort nødvendige grunninvesteringer i infrastruktur. I fase 2, som nå har fått støtte fra Difi, vil fokus være å ta ut enda flere gevinster av disse grunninvesteringene, sier Kari Granlund.    MoS 20 millioner til IKT-fornying 52 prosjekter i til sammen 145 kommuner har fått tildelt midler for å utvikle nye eller bedre elektroniske offentlige tjenester i kommunesektoren. Det er fordelt 20 millioner fra regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen til digital fornying i kommunene og for å sikre at den elektroniske samhandlingen i kommunesektoren og med staten blir bedre, melder www.regjeringen.no.    MoS Fagbladet 5/2009 > 29 Foto: Monica Schanche fbaargang2009 fbseksjonKON