nerte anlegget gjennom en leieavtale med Hans Svarstad Hansen. Erik Anderson eide 60 prosent av dette selskapet fram til 2005. Fra og med 2006 eier han selskapet alene, ifølge Brønnøysund-registeret. Det var administrasjonen i Sporveisbussene som i 2002 foreslo å leie anlegget. Ingen andre tilbud ble innhentet. Styret var kjent med at Anderson hadde store eierinteresser i utleiefirmaet, og tok derfor noen forbehold i vedtaket. Forholdet mellom Sporveisbussene og Anderson skulle avklares, og administrasjonen skulle undersøke om det var mulig å leie direkte fra Hans Svarstad Hansen eller eventuelt å kjøpe anlegget. Dette ble ikke fulgt opp. Driftsdirektør Helge Leite skrev et notat til styret at man hadde undersøkt muligheten for å leie direkte, men blitt «avvist». I ettertid viste det seg at administrasjonen ikke fikk kontakt med Hansen som på det tidspunktet var i utlandet. Ifølge Leites notat skulle også Anderson avvikle sitt eierskap i Bjørnson Biloppretting. Dermed skulle leieavtalen være uproblematisk. Denne opplysningen skulle ha framkommet på et møte mellom Anderson, Leite og Tore Berg. Det ble ikke skrevet noe referat fra møtet, og det er heller ikke dokumentert på annen måte. Først i 2004 fikk styret informasjon om at Anderson fortsatt var en dominerende eier. Dette skjedde etter at Sporveisbussene hadde leid et tilleggsareal. Ifølge styreleder Arne Wasa ville styret ikke ha godkjent denne avtalen hvis det hadde vært kjent med at Anderson fortsatt eide Bjørnson Biloppretting. Kommunerevisjonen kritiserer administrasjonen for ikke å ha fulgt opp styrets vedtak og for ikke å ha forsikret seg om at styret fikk korrekt informasjon. Uten anbud Kommunerevisjonen kritiserer også administrasjonen i Sporveisbussene for å ha delt ut store og kostbare oppdrag uten å hente inn anbud, og skriver at grunnlaget for å engasjere Kolbotn Bygg- og rørleggerservice framstår som uklart og lite gjennomtenkt. Kommunerevisjonen mener administrasjonen burde ha anstrengt seg mer for å få tak i en entreprenør som var mer solid. Når det gjelder hyblene som ble leid av firmaet Erik Anderson var deleier i, mener Kommunerevisjonen at leieforholdet var helt greit med tanke på pris og standard, men at det likevel framstår som uryddig. Manglet rutiner I sin avslutningskommentar skriver Kommunerevisjonen at innkjøpssjefen var en viktig premissleverandør for hva Sporveisbussene skulle kjøpe inn, og at selskapet ikke hadde en gjennomført rutine for å hente inn flere anbud før store investeringer. I tillegg har tilbud og avtaler ikke vært mulig å skaffe fram. Kommunerevisjonen mener det er kritikkverdig at selskapet i perioden fra 2002 til 2006 ikke hadde rutiner som sikret kontroll med innkjøpsfunksjonen. Sporveisbussene har nå fått laget både styreinstruks, og instruks for direktør og ansatte som forplikter dem til å følge morselskapets etiske retningslinjer. LEIDE AV SEG SELV: Erik Anderson var innkjøpssjef i Sporveisbussene og dominerende eier i utleieselskapet da anlegget i Persveien ble leid i 2002. Fagbladet 5/2009 > 31 fbaargang2009 fbseksjonKON