partner MÅ lykkes BLIR HØRT: – Vi tillitsvalgte føler vi er godt tatt med og blir hørt, sier Cathrine Lund i IKTavdelingen på Rikshospitalet. er sentral i omorganiseringen som nå berører mange medlemmer. – Det er mye som skal samordnes på samme tid, sier hun og nevner både overgang til felles tjenesteleverandør og samkjøring av IKT-systemene. Medlemmene i fokus Cathrine Lund er opptatt av å ta medlemmenes synspunkter med i prosessen. – Hver 14. dag har vi tillitsvalgte møte med IKT-sjefen. Vi har kommet med våre synspunkter som han har lyttet til. I tillegg har vi informasjonstavle, nyhetsbrev, intranett, og en e-postadresse der folk kan spørre om ting de lurer på. Også uorganiserte har henvendt seg til foreningen med spørsmål. – Verneombudet har stilt opp for dem, og vi har også vært behjelpelig med informasjon, sier Cathrine Lund, som kan fortelle om vekst i medlemstallet siden denne prosessen begynte. – Det har nok noe med trygghet å gjøre. De ser vi er et bindeledd mellom medlemmene og ledelsen, og at vi er synlige. Det oppfattes som positivt, sier Cathrine Lund. Spennende styringsgruppe for IKT Catrine Lund er en av tre tillitsvalgte som er med i styringsgruppa for samordning av IKT i Oslo Universitetssykehus. Her sitter hun sammen med konserntillitsvalgt for Nito i Helse Sør-Øst, hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet på Rikshospitalet, mens hun selv representerer Fagforbundets medlemmer. – Det er gøy å være med og ha et overordnet blikk. Med i styringsgruppa er også viseadministrerende direktør Kristin Wieland i Helse Sør-Øst, IKT-direktøren, IKT-ansvarlig i Oslo Universitetssykehus og flere representanter for fagmiljøene. Det er spennende, og vi får anledning til å ta opp ting som kan dukke opp underveis, sier Cathrine Lund. Han framholder betydningen av at IKTavdelingene i de tre sykehusene i Oslo Universitetssykehus samarbeider på tvers. – De har liknende behov, og må koordinere og kvalitetssikre i én bestilling, og ikke kjøre parallelle løp som kan forvirre Sykehuspartner. Enorm innsats og prislapp Aage Olsen understreker at arbeidet med å få samkjørt IKT-biten på de tre sykehusene er enorm, både når det gjelder innsats og prislapp. – Det har flagret milliardbeløp for å få gjort de nødvendige grep, sier Olsen. Ett prioritert mål er å få etablert et felles klinisk informasjonsgrunnlag for Oslo Universitetssykehus som skal på plass innen 1. juni neste år. – Vi har ikke tid til å sette oss ned og gruble for mye. Det er bare å stå på, sier Olsen. Fagforeningene har innflytelse – I kakofonien av prosesser har vi greid å samle alle fagforeningene i tre sykehus. Det er flott, og er en vekker overfor ledelsen i regionen som ser at vi er engasjert og tar ting på alvor, sier Aage Olsen og fortsetter: – Fagforeningene får mer og mer innflytelse i store omorganiseringsprosjekter. Det er bra. Plasstillitsvalgt Cathrine Lund på IKTavdelingen er Fagforbundets representant i SIO-prosjektet – strategisk IKT i Oslo Universitetssykehus. Hun opplever at ting går ryddig for seg. – Tillitsvalgte har et godt samarbeid med ledelsen og ikke minst med fagforeningene som har satt seg godt inn i prosessen, sier Cathrine Lund. – Vi tok initiativ til å samarbeide med fagforeningene på Ullevål og Aker siden vi skal bli en enhet. Vi har hatt tre samlinger hittil med plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og klinikktillitsvalgte. Vi inviterte også hovedtillitsvalgt i Sykehuspartner som har kommet med nyttig informasjon, opplyser Cathrine Lund. Vi finner henne i et åpent kontorlandskap i Forskningsveien 2B, der IKT-avdelingen på Rikshospitalet holder til. Selv skal hun ikke over i Sykehuspartner, men Fagbladet 5/2009 > 35 fbaargang2009 fbseksjonKON