FOKUS slike regnskapsformer i framtida. Dagens kontantprinsipp er egnet for offentlig virksomhet. LO jobber med å videreutvikle slike modeller, men dette burde være en jobb for regjeringen. NPM ER STYRING gjennom mistillit. Detaljstyring, bestiller–utførermodeller, tester som ikke nødvendigvis er relevant for verken jobben som utføres eller innbyggernes følelse av tilfredshet, stjeler tid og ressurser fra møtet mellom ansatt og innbygger. Det øker de ansattes følelse av ikke å mestre. Det innebærer en brutalisering av arbeidslivet og gir flere sykmeldinger. Stortingsflertallet (unntatt H og Frp) ba «regjeringa vurdere tiltak som kan bidra til sam- arbeid, innovasjon, kompetanseutvikling og ansatte- og brukermedvirkning, som middel til effektiv ressursbruk,» og «... legge økt vekt på kvalitative mål i styringen av statlige virksomheter». Igjen viser kvalitetskommunenes trepartssamarbeid vei: Den bærende ideen bak kvalitetskommuneprogrammet er at det er mer å hente i et konstruktivt samarbeid lokalt mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte i forhold til utvikling av kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet. REGJERINGEN har i denne perioden redusert hastigheten på markedsrettinga, men den har ikke bygget bolverk mot at privatisering kan skje med et pennestrøk under en eventuell ny regjering. I Stortinget er det store ideologiske forskjeller i synet på offentlig sektor. Høyre, Venstre og Frp ønsker mer utskilling av offentlig virksomhet og mer privatisering. Høyre og Frp foreslår dessuten at regjeringen skal anbefale kommunene å gi private utfordringsrett, det betyr rett til å utfordre kommunale tjenester ved å tilby lavere pris. VI MÅ KREVE at det utvikles permanente ordninger som kan hindre og forsinke markedsliberalistene. I stedet for markedsstyring under SSØs veiledning, må vi kreve et Senter for offentlig utvikling som bistår med å utvikle kvalitetsreformer med medvirkning basert på tillit. • Et bolverk mot videre konkur- ranseutsetting kan skje ved at flere offentlige tjenester drives i såkalt «egenregi», der EUs konkurransepolitikk settes ut av kraft. • Gi ansatte innflytelse og likeverdig medvirkning ved at formalisert trepartssamarbeid videreutvikles gjennom en permanent ordning. • Utvikle kvalitativ måloppnåelse og opplevde forbedringer slik Kvalitetskommuneprogrammet har gjort. Stortingskomiteens flertall ber om at regjeringen griper fatt i dette. • Regjeringen må gripe sjansen til å avvikle all bruk av lønnsomhetsregnskaper som drives fram av SSØ og rendyrke egne metoder for fornying, kvalitet og effektivitet av offentlige tjenester. Fagbladet 5/2009 > 37 Illustrasjonsfoto: Per Flakstad, bildet er manipulert. fbaargang2009 fbseksjonKON