SEKSJONSLEDER Vellykket seminar i personalforvaltning Seksjon kontor og administrasjon holdt gratis seminar om personalforvaltning i Oslo 15. juni for 50 deltakere. Deltakerne arbeider i personalstillinger, som ledere eller som tillitsvalgte. Avdelingsleder Fredrik Hellstrøm tok for seg Fagforbundets personalpolitiske grunntanker, mens Liv Stien Ulvmoen fra Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo innledet om strategisk personalforvaltning. Hun gjennomgikk blant annet den strategiske plattformen for Oslo kommunes personalpolitikk, og viste hvordan de har utarbeidet både arbeidsgiverprinsipper, ledelsesprinsipper og medarbeider- Økonomiseminar i Bodø Utfordringer ved offentlig økonomiforvaltning står på dagsorden når Fagforbundet og Høgskolen i Bodø i fellesskap arrangerer konferanse i Bodø 26.–27. oktober. – Vi skal blant annet se på bruk av periodiseringsprinsippet i offentlige virksomheter, kommunale økonomistyringssystemer, kvalitetsmål i styring og måling av offentlig tjenesteproduksjon, krav til ledelse og omstilling, internkontroll, kommunal finansforvaltning og korrupsjon, forteller administrativ leder Fredrik Hellstrøm i SKA. Konferansen holdes på Høgskolen i Bodø. Framtredende foredragsholdere er riksrevisor Jørgen Kosmo, RVs korrupsjonsjeger Erling Folkevord, økonomiprofessorene Bjarne Jensen og Norvald Monsen og leder av Fagforbundets Faggruppe personal, Helga Bornø. Fagforbundet dekker alle utgifter til konferanse og måltider, men reise og overnatting må ordnes og betales av deltakerne selv. Konferansen er åpen for alle. Vi holder av 25 plasser til Fagforbundets medlemmer med gjester og 20 plasser til studenter.    MoS prinsipper. Noe av det viktigste er hvordan en organisasjon kan styre ressurser og kompetanse. Personaldirektør Geir Davidsen snakket engasjert om organisasjonsutvikling og ledelse, og så nærmere på lov- og avtaleverket som er rammeverket for alt personalarbeid. Vi ble også kjent med medlemmene i Faggruppe personal, som i tillegg til å introdusere temaene, også utfordret deltakerne til et spennende gruppearbeid om hvordan man kan løse noen av dilemmaene man støter på som personalmedarbeider. Tekst: Marit Wahlstedt Konferanse om styring og ledelse Fagforbundet og Universitetet i Bergen arrangerer en felles konferanse 22.–23. oktober om styring i offentlig sektor. Sentrale temaer er kommunen som organisasjon og institusjon, og styringsmodeller i offentlig sektor. Blant foredragsholderne er Audun Offerdal, Per Lægreid, Jacob Aars, Anne Lise Fimreite og Haldor Byrkjeflot. Konferansen holdes på Grand Hotell Terminus i Bergen og er åpen for alle. Ordinær deltakeravgift er 1900 kroner. For Fagforbundets medlemmer er deltakeravgiften 1500, og dekker konferansen og alle måltider.    MoS Sekretærkonfe- ranse i høst Seksjon kontor og administrasjon planlegger en fagkonferanse med vekt på faglig utvikling for sekretærer nå i høst. Innholdet vil være nyttig for de fleste i sin daglige jobb, slik at arbeidsgiver bør kunne dekke deltakeravgiften.    MoS Velg utdanningslinja Praksis, praksis, praksis. Det var kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell sitt budskap da han la fram stortingsmelding nr. 44 (2008–2009), «Utdanningslinja», den 12. juni i år. Han presenterte fire nye tiltak for ungdom som ønsker å velge en yrkesfaglig og praktisk utdanningsvei. I meldinga varsles et nytt, praktisk fag i ungdomsskolen (arbeidslivsfag ), bedre tilrettelegging for bedriftsbasert fagopplæring (prak- sisveien), yrkesfagopplæringen skal få sterkere forpliktelser til å yrkesrette fellesfagene, og det skal også vurderes om læreplanene for fellesfag bør endres for yrkesfaglige studieprogram. Fagforbundet er glad for at landet har ei rødgrønn regjering som tar utdanning på alvor, og vi er fornøyd med Retten til utdanning, læreplass og arbeid må stå sterkt i samfunnet vårt. stortingsmeldinga som styrker den yrkesfaglige opplæringa. Frafallet i videregående opplæring, spesielt innen yrkesfag, er en av de faktorene som skaper negativ sosial ulikhet i Norge. Regjeringa vil styrke fagutdanninga gjennom å tilføre de offentlige godkjente fagskolene 400–450 plasser i 2009. Videre vil de opprette et nasjonalt råd for fagskolene som skal samarbeide med Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY). Et slikt råd vil gi fagskolene en tydeligere rolle gjennom markedsføring og utforming av fagskolene som et utdanningsalternativ, særlig til profesjonsutdanninger i høyskolesystemet. Dette er et forslag som Fagforbun-    GERD EVA VOLDEN det gir sin helhjertede støtte. Retten til utdanning, læreplass og arbeid må stå sterkt i samfunnet vårt. Regjeringa har lovet å jobbe sammen med oss i fagbevegelsen for å sikre at denne retten er reell for alle, uavhengig av bosted og økonomi. Fagforbundet ønsker å arbeide videre sammen med de rødgrønne på veien mot et samfunn der utdanningslinja gjelder alle. Derfor er det viktig at medlemmene våre bruker stemmeretten sin slik at det skjer. 38 > Fagbladet 5/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON