FAGFORBUNDETS VALGSIDER Fagforbundets elleve 1 Fagforbundets krav: En kompromissløs kamp mot arbeidsløsheten. Rødgrønn politikk: Arbeid til alle er jobb nummer én. Den rødgrønne regjeringa har delt ut krisepakker for å bekjempe ledigheten og opprettet flere tiltaksplasser for å gi arbeidsledige muligheten til å få ny kompetanse og komme tilbake i jobb. Frp-politikk: Det er den enkeltes oppgave å skaffe seg arbeid. Lavere skatter og avgifter er, sammen med et mer fleksibelt arbeidsliv, de beste virkemidlene for å få et effektivt og velfungerende arbeidsmarked. 2 Fagforbundets krav: En styrket kommuneøkonomi. Velferdstilbudet må opprettholdes og videreutvikles Rødgrønn politikk:Fortsatt satsing på den offentlige velferden gjennom å forbedre kommunenes økonomi. Statsbudsjettet skal brukes til velferd som eldreomsorg, skoler og barnehager, ikke til å gi skattelette til dem som har mest fra før. Frp-politikk: Enkeltmennesket har selv hovedansvaret for å sørge for seg og sine nærmeste, men det offentlige skal ha et sikkerhetsnett for dem som ikke er i stand til å greie seg selv. Likevel vil Frp øke bevilgningene til kommunene. 4Fagforbundets krav: En sterkere innsats mot fattigdom, nasjonalt og internasjonalt Rødgrønn politikk: En sterk velferdsstat er den mest effektive måten å bekjempe fattigdom på. Barn i familier som lever på sosialstønad skal ha selvstendig rett til aktivitetsstøtte. Norsk bistand til utviklingsland skal være minst 1 prosent av BNI. Frp-politikk: Alle mennesker har ansvar for å sørge for seg selv, sin inntekt og sin livskvalitet. Unntatt er de som av helsemessige årsaker ikke kan klare dette selv. Statlig bistand bør begrenses og effektiviseres. 5 Fagforbundets krav: En rettferdig fordeling av godene Rødgrønn politikk: De rødgrønne vil utjevne økonomiske og sosiale forskjeller. Et rettferdig skattesystem, mer styring av samfunnets ressursser, et arbeidsliv med plass til alle og gode velferdsordninger skal bidra til mer rettferdig fordeling. Ressursene må fordeles slik at alle har likeverdige sjanser til å skape seg et godt liv. Frp-politikk: Frp vil ha lavere skatter, og prioriterer dette framfor velferd. Lavere skatter gir lav uttelling for de med lav inntekt, for de med midlere inntekt gir det mer, og for de virkelig rike gir det millioner av kroner. Gapet mellom de som har mye og de som har lite forsterkes. 3 Fagforbundets krav: Like vilkår for alle i arbeidslivet og ingen sosial dumping Rødgrønn politikk: Den rødgrønne regjeringa har vedtatt to handlingsplaner mot sosial dumping, og forbedret Arbeidstilsynets muligheter til å føre kontroll. Vil beholde mulighetene til å allmenngjøre tariffavtaler, så man ikke kan underbetale utenlandske arbeidstakere. Vil innføre solidaransvar for lønn, og ytterligere forbedre Arbeidstilsynets kontrollmuligheter. Frp-politikk: Vi har ikke funnet noe om sosial dumping i Frps program. Det står at arbeids-, lønns- og ansettelsesavtaler fungerer best dersom disse oppnås ved enighet mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne i den enkelte bedrift. 6Fagforbundets krav: Et godt vern på jobben gjennom en sterk arbeidsmiljølov. Nei til fleksibilitet som går på bekostning av ansattes liv og helse Rødgrønn politikk: Arbeidsmiljøloven er det beste vernet for arbeidstakere. Arbeidsmiljøloven innført av de rødgrønne gir arbeidstakere vern mot midlertidige ansettelser, og gir fagbevegelsen bedre mulighet til å jobbe for heltid. Loven skal beholdes og styrkes. Frp-politikk: Frp stemte for å svekke arbeidstakernes rettigheter ved å innføre 13 timers normalarbeidsdag og åpning for 60 timers uke. Frp vil også åpne adgangen til å ansette midlertidig i langt større grad. I partiprogrammet sies ingenting om rett til hele stillinger. fbaargang2009 fbseksjonKON