ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no AFP-opptjening i utlandet? SPØRSMÅL: Jeg er født i 1953 og jobbet i helsevesenet i Sverige fra 1972 til 2002, hvor jeg også tok hjelpepleierutdannelsen min. Jeg flyttet til Norge i oktober 2002 og begynte å jobbe i hjemmetjenesten i Hurum kommune. Jeg lurer på om Norge og Sverige har en samarbeidsavtale når det gjelder AFP? Kan jeg beregne mine 30 år fra Sverige når det gjelder AFP i Norge? Hilsen fra Tarja SVAR: Norge har inngått en avtale om tilpasning av trygderegler med alle land som er tilsluttet EØS-området, den såkalte Forordning 1408/71. Nordisk konvensjon og trygd er også tilpasset EØS-avtalen. Intensjonen med Forordning 1408/71 er å sikre at en person som er flyttet til eller oppholder seg i et annet medlemsland, ikke kommer dårligere ut enn en person som alltid har bodd og arbeidet i et enkelt medlemsland. Avtalefestede rettigheter som f.eks. AFP, omfattes ikke av nevnte forordning. Du kan følgelig ikke medregne dine 30 år i Sverige for å ta ut AFP i Norge. Reglene for uttak og beregning av AFP følger den til enhver tid gjeldende tariffavtale innen de respektive tariffområ- der. Opparbeidede rettigheter fra Sverige kommer i tillegg til dine opparbeidede rettigheter i Norge, men er ikke harmonisert. Det har heller ikke vært meningen med reglene innen- for Norden og EØS. Arvid Tønnesen, forhandlingsenheten ingsregelen på 15.000 kroner. (Men spørsmålet er om du oppnår høyere pensjon ved gå fra folketrygdberegnet AFP til ordinær beregnet alderspensjon og at vilkårene for øvrig er oppfylt.) I kommunal sektor (KS-området) kan en fra det tidspunktet (ved fylte 65 år og pensjonen er beregnet etter reglene for tjenestepensjon i kommunal sektor) arbeide ubegrenset i privat sektor uten trekk i pensjonen. Fortsetter en hos tidligere arbeidsgiver eller i KS-området, kan en arbeide inntil 167 timer pr. kvartal uten at alderspensjonen reduseres. Dette er regler din arbeidsgiver bør kjenne til og kunne informere om. Arvid Tønnesen, forhandlingsenheten i Fagforbundet AFP og jobbe i tillegg SPØRSMÅL: Jeg har jobbet i 100 prosent stilling som hjelpepleier siden 1986. I mars 2005 ble jeg 62 år og gikk i juni over i 50 prosent stilling og 50 prosent AFP. Jeg fikk da vite at jeg hadde anledning til å tjene 15.000 ekstra i året. Fra nyttår gikk jeg over til 100 prosent AFP. Men ingen kunne svare på om jeg fortsatt kan tjene 15.000 kroner. Da jeg tok kontakt med pensjonskontoret, fikk jeg vite at feriepengene som er opptjent i 2008 og skal utbetales i juni 2009, kommer i tillegg til pensjon. Det betyr at jeg overstiger de 15.000 kronene. Jeg jobbet i jula 2008/2009, men fikk først utbetalt lønn i februar. Mitt spørsmål er: Hvorfor er informasjonen så dårlig? På arbeidsplassen fikk jeg vite etter at jeg hadde sluttet at hvis jeg hadde fått feriepengene utbetalt før nyttår, ble de regnet med på fjoråret. Jeg hadde sett fram til å kunne jobbe bare litt for å hjelpe i en kritisk situasjon, men det er helt utelukket. Jeg blir straffet for å hjelpe når det trengs. Mvh Birgitte SVAR: Regelen om at du kan tjene 15.000 kroner i tillegg til din AFP-pensjon, gjelder fortsatt. Feriepenger er såkalte «etterslepsinntekter» og skal ikke regnes inn i toleransebeløpet på 15.000 kroner selv om det utbetales året etter at du har tatt ut AFP. Dette gjelder altså feriepenger som utbetales og som har tilknytning til et avsluttet arbeidsforhold/tidligere jobb før overgang til AFP. Har du derimot ekstrainntekter, selv om det er sporadiske arbeidsforhold, etter uttak av AFP, vil du måtte holde deg innenfor begrensingen på 15.000 kroner. Men dette er regler som gjelder så lenge du følger den folketrygdberegnede AFP-ordningen. (Fra 62 til fylte 65 år.) Ut fra de opplysningene du har gitt, er du hjelpepleier og har dermed aldersgrense 65 år. Du kunne ha valgt å gå av med vanlig alderspensjon ved fylte 62 år såfremt din alder og tjenestetid var 85 år. Dersom du valgte å gå av ved fylte 62 år med AFP fordi dette ga det beste økonomiske resultat, gjelder regelen om 15.000 som toleransebeløp. I mars i år fylte du 66 år. Allerede fra fylte 65 år kan en gå over på ordinær alderspensjon og dermed gå klar av begrens- Fagbladet 5/2009 > 25 fbaargang2009 fbseksjonSAM