FOREBYGGING: Regjeringen ønsker å få ned antall branner og brannofre gjennom å satse på brannsikkerhet og forebygging. situasjon, og konkluderer ikke med noe som helst – annet enn at det skal settes ned en haug med utvalg og arbeidsgrupper, sier han. – Feiernes rolle i det brannforebyggende arbeidet er så godt som ikkeeksisterende. Jeg tror vi er omtalt med én setning. Det er ganske utrolig når vi har 1,2 millioner bygg med skorsteiner som feierne kontrollerer hvert fjerde år. Vi gjennomfører mellom 250- og 300.000 tilsyn årlig, og da sjekker vi piper og ildsteder, røykvarslere og brannslokningsutstyr. – Vi har også muligheten til å snakke direkte med folk, og forklare dem hvorfor de må gjøre utbedringer eller endringer. Denne toveiskommunikasjonen er utrolig viktig, og har etter min mening langt større effekt enn informasjons- og holdningskampanjer. – Til sjuende og sist handler brannsikkerhet ikke bare om regelverk og pålegg, men om folks holdninger og motivasjon til å følge opp ansvaret sitt. – Akkurat der har feierne en helt unik mulighet til å gjøre en stor innsats gjennom direkte kontakt, sier Jan Espeseth. – Jeg syns det er trist at dette arbeidet ikke blir vektlagt sterkere. Med i arbeidsgruppe Likevel ser Espeseth lyst på framtida, og han tror feierne vil få en rolle i det brannforebyggende arbeidet. – Vi har utviklet en læreplan for faget som gir feierne kunnskap som svarer til mange av de utfordringene som stortingsmeldinga angir. Feierne er også inne i arbeidsgruppa som er satt ned for å se på forebyggende forskrifter. Der sitter Lars O. Herneback fra Fagforbundets faggruppe og jeg, som i denne sammenhengen representerer Feiermesternes landsforening, sier Jan Espeseth. UTDANNING: Dag Skaseth savner visjoner om framtidig brannutdanning. mentasjon av brannsikkerhet, og den klargjør eiers ansvar for å følge opp dette. – Bedre lovverk, klarere ansvar og bedre kontrollrutiner vil utvilsomt være viktig i det forebyggende arbeidet. Når det for eksempel kommer pålegg om sprinkelanlegg i bygg med mange mennesker og strengere krav til flammehemmende materialer i bygg, vil dette bety en del for vår slok- kejobb, og det vil bli enklere å hindre at branner sprer seg, sier Dag Skaseth. Lite om feiere Jan Espeseth, som er medlem i Fagforbundets faggruppe for feiere, er skuffet over at en omfattende stortingsmelding om brannsikkerhet knapt nevner feiernes rolle i dette arbeidet. – Meldinga oppsummerer dagens Fagbladet 5/2009 > 37 fbaargang2009 fbseksjonSAM