KRONIKK produktivitetsavtaler som gir den enheten/gruppa som gjennomfører forbedrings/effektiviseringstiltak en viss andel – eksempelvis en tredel av innsparingen – som kan brukes for eksempel til kompetansehevingstiltak. Med dette som utgangspunkt, fremmet jeg følgende forslag i Oslo bystyre: «I løpet av 2009 startes et prosjekt hvor fem utvalgte virksomheter foretar en totalgjennomgang av sin virksomhet med sikte på mulig avbyråkratisering, forenkling og avklaring på hvorvidt virksomheten kan jobbe smartere. De ansatte skal involveres som idébærere og gjennom parts- samarbeidet bli medspillere i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av endringene.» BYSTYRETS BORGERLIGE flertall (partiene Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti) ville slett ikke ha noe slikt prosjekt. Høyres bystyremedlem, Per Trygve Hoff, viste til at når partiet ikke støttet SVs forslag, var det fordi forslaget «peker på gode og sunne utviklingstiltak byrådet allerede er i gang med og som de oppfordrer sine etater til å gjennomføre». Høyres, Fremskrittspartiets og Venstres flertallsmerknader i bystyrets finanskomité viser hva de tenker på: • Budsjettvedtakenes effektivi- seringsuttak. • Effektiviseringsnettverkene. • Benchmarking. • Arbeidet med konkurranse og kvalitet. • Brukervalg. • Offentlig/privat samarbeid (OPS). I tillegg peker partiene på reformer som eiendomsreformen, bydelsreformen, selvstyre i Osloskolen, omorganiseringen av Sporveien og opprettelsen av Sykehjemsetaten. MITT FORSLAG var noe helt annet: Et prosjekt for forbe- dring, avbyråkratisering og forenkling, basert på mobilisering av kommunens viktigste ressurs – de ansatte. Basert på at den som har skoen på, best vet hvor den trykker, og at vi ved å mobilisere til en idémyldring på den enkelte arbeidsplass kan få fram masser av gode ideer om hvordan vi kan forbedre kommunen. Dette er et utviklingstiltak byrådet i Oslo slett ikke er i gang med. Det er nesten det motsatte av den opplisting de borgerlige partier i finanskomiteen viser til. Nesten hele lista fra finans- komiteens flertall er ovenfra og ned-prosesser. Veldig mange av dem er basert på det ideologiske mantraet om markeds- og konkur- ransetenkning. Dersom forbedrings- og effektiviseringsarbeidet i stedet ble forankret i et samspill mellom ledelse og ansatte, og hvor endringsforslagene vokste opp nedenfra, ville vi skape varige endringer som krever færre omkamper. FOR OSS SOM ØNSKER en sterk offentlig sektor, er sektorens evne til omstilling, fornyelse og effektivisering helt grunnleggende. Selv borgerlige politikeres klokkertro på New Public Management, OPS og konkurranseutsetting bør ikke hindre dem i å se at offentlig sektor trenger den kraften en omstilling på lag med de ansatte representerer. Fagbladet 5/2009 > 57 fbaargang2009 fbseksjonSAM