NYTT > DYR KILDESORTERING Etter mange års politisk diskusjon og gjentatte utsettelser ble det i 2006 vedtatt en ny avfallsplan som skal sikre kildesortering i Oslo. Prosjektet skal etter planen være ferdig i 2011. Den totale kostnadsrammen i 2007 var satt til 1,3 milliarder, nå er den totale kostnadsrammen justert opp til om lag 3,3 milliarder kroner. > FINNER IKKE FRAM Ambulansesjåfører bruker i dag GPS for å finne fram, men en undersøkelse Vårt Land har gjort, viser at 99 kommuner ikke har en eneste registrert gateadresse. Andre kommuner har ikke gode nok registre. > SKEPSIS MOT MOBILBETALING Den nye teknologien som gjør at mobiltelefonen kan brukes som trikkebillett og kredittkort kan raskt bringe oss et langt skritt nærmere det pengeløse samfunn. Datatilsynet er i utgangspunktet skeptisk til de mange mulighetene som åpner seg for ulovlig bruk av opplysningene som etter hvert vil havne i en rekke databaser. > BUSSER I HUNDRE Vegdirektør Terje Moe Gustavsen anbefaler overfor Samferdselsdepartementet å øke i fartsgrensen for ekspressbusser til 100 km/t der det er tillatt. I dag er 80 km/t maksfarten. > USIKRE PÅ ØRETERMOMETER Øretermometer fanger ikke opp feber hos alle pasienter, konkluderer Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Andelen som ble fanget opp, varierte mellom 14 og 64 prosent, men Kunnskapssenteret understreker at tallene er usikre på grunn av at det var små studier. 6 > Fagbladet 6/2009 Store forventninger Fagforbundets leder Jan Davidsen er svært godt fornøyd med valgresultatet og med at de rødgrønne partiene fortsetter i regjering. Davidsen berømmer alle som har stått på for å sikre den rødgrønne valgseieren. – Jeg har reist rundt og opplevd innsatsen til våre folk i uteapparatet, og sett den støtten og oppfølgingen de har fått fra sentralt hold. Aktiviteten har om mulig vært enda større enn i 2005. – Jeg må bare få takke og takke og takke igjen alle dem som har bidratt til denne seieren – både ansatte, tillitsvalgte og medlemmer, sier Jan Davidsen. Mange viktige saker – Hvilke forventninger har du til en Stoltenberg II-regjering? – Først og fremst må innsatsen med å forbedre kommuneøkonomien videreføres slik at kommunene blir i stand til å yte de kvalitetstjenestene som innbyggerne i et velferdssamfunn bør ha. – Deretter er det også viktig å forsterke arbeidet med arbeidstakernes faglige rettigheter og økt medbestemmelse slik at vi kan få til den arbeidslivsreformen som ligger i Arbeiderpartiets slagord: Alle skal med. – Fattigdom og forskjellsnorge er en tredje stor utfordring der jeg forventer at en ny rødgrønn regjering forsterker innsatsen. VALGSEIER: Jan Davidsen ser fram til fire nye år med Jens Stoltenberg som regjeringsleder. – I tillegg har vi arbeidet med kvalitet i eldreomsorgen, en bedre skole for alle og helseinnsatsen. Dette er områder der jeg forventer at regjeringen takker for fagbevegelsens innsats og velgernes tillit ved å levere, sier Davidsen. Må se på sykehusreformen Davidsen forventer at en ny rødgrønn regjering legger forholdene til rette slik at offentlige tjenester som er helt og fullt privatisert, kan tas tilbake til offentlig eierskap og demokratisk styring. Regjeringen har bestilt en evaluering av sykehusreformen og foretaksmodellen, og Davidsen mener tida er moden for å gjøre noe med regnskapsregler som er mer tilpasset en privat bedrift enn et offentlig tjenestetilbud. – Ved å gjøre noe med sykehusreformen, mener jeg de rødgrønne partiene har store muligheter til å legge et grunnlag for fornyet tillit i kommune- og fylkestingsvalget om to år, og i et nytt stortingsvalg om fire år, sier Davidsen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Ingen streik i energisektoren Partene i mellomoppgjøret for energisektoren ble i midten av september enige om et anbefalt resultat. Meklingen endte med et generelt tillegg på 2925 kroner fra 1. juli år. I tillegg fikk Fagforbundet innfridd sitt krav om at det er bedriftens totale lønnsmasse som skal legges til grunn ved lokale forhandlinger. I dag praktiserer mange bedrifter i energisektoren en ordning der det er lønnsmassen til medlemmene i den enkelte fagforening som har bestemt hvor stor potten i de lokale forhandlingene skal være. Dette har gjort at Fagforbundets medlemmer i denne sektoren har sakket etter medlemmer i organisasjoner der lønnsnivået har vært høyere. Fagforbundet har ment at denne ordningen ikke har gitt rettferdige resultater i de lokale forhandling- ene, og fikk gjennomslag for sitt syn i dette oppgjøret. Endringen skal tas inn i hovedavtalen, og vil bli gjort gjeldende fra 2010. I tillegg skal det settes ned et partssammensatt utvalg som skal evaluere gjennomføringen av de lokale forhandlingene i energiavtalen. Dette arbeidet skal være ferdig innen 1. april neste år. Tekst og foto: PER FLAKSTAD fbaargang2009 fbseksjonHEL