Tre deltakere Steinar A. Miland «Vi skal ikke tåle uretten bare fordi den skjer i land langt borte» Ståle Pedersen enkeltpersoner, og ikke minst ungdom engasjerer seg. I dag er det 15 Fairtrade-sertifiserte kommuner. De har forpliktet seg til at deres handel skal skje i tråd med internasjonale konvensjoner som blant annet forbyr barnearbeid. I tillegg holder 41 kommuner på å sertifisere seg. På Fairtrades nettsider ser du om din kommune er i gang. Og får tips til hva du kan gjøre. Juridisk krysspress Det har vært hevdet at anbudskrav kan komme i konflikt med internasjonale konkurranseregler. Men etter å ha undersøkt med EU-kommisjonene, konkluderte Sveriges kommuner og landsting (SKL) i 2007 med at det er lov å stille etiske krav som kontraktsvilkår. I 2008 konkluderte også en norsk juridisk utredning at det er handlingsrom for å stille etiske og sosiale krav. – Vi ønsker et enda tydeligere lovverk. Derfor ber vi om at regjeringen sørger for at krav til etisk og rettferdig handel blir en del av regelverket for offentlige innkjøp. På samme måte som vi har stiller miljøkrav, påpeker Pedersen. Kriminelt lav pris Etisk handel kan gjøre varene dyrere. Det har satt ansatte i krysspress mellom økonomi og etikk. Mange innkjøpere i det offentlige frykter å få sitt innkjøp opp som sak i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). – Barnearbeid, tvangsarbeid og brudd på HMS-bestemmelser kan føre til billigere varer. Men det er en ulovlig lav pris. Erfaringer fra kommuner som stiller krav, viser at ingen har meldt om begrenset konkurranse, sier Pedersen. innkjøper Tinn kommune, Telemark MILAND ER PÅ jakt etter informasjon og erfaringer for hvordan dra i gang arbeidet med å bli en Fairtradekommune. Han har plassert seg strategisk på alle sider av bordet; som SV-representant har han fremmet saken for kommunestyret, og i tillegg bruker han kanalene som tillitsvalgt i Fagforbundet til å påvirke. – Jeg brenner for det internasjo- Ewa Rosting Enge nale arbeidet. Jeg tror alle som er her føler at det er dypt urettferdig å utnytte andres nød for å spare noen kroner. Jeg er her som en del av forberedelsene til å sende en søknad. Og for å skaffe et etisk nettverk i Kommunenorge. innkjøpsleder Vefsn kommune, Nordland VEFSN KOMMUNE vedtok for to år siden å bli Fairtrade-kommune og er like ved å bli sertifisert. – Det kom noen nye kriterier som vi må få på plass. Samtidig er man ikke Fairtrade-kommue en gang for alle. Det skal drives et kontinuerlig forbedringsarbeid. – Det er lurt å satse på flere hester. Kontakt både lag og foreninger, kirke, Gunn-Lise Jacobsen næringsliv og skoler for å skape engasjement. Det handler om å skape holdninger og bevisstgjøre folk. – Dagligvarebutikkene er alfa og omega i arbeidet. Varene må tilbys innbyggerne både i de offentlige kontorene og i butikkene. Hos oss har butikkene vært veldig positive. koordinator av offentlige anskaffelser i KS Sjur-Ingvar Holgersen innkjøper i Sauda kommune BÅDE JACOBSEN OG Holgersen er opptatt av fair trade og etisk handel. – Mange innkjøpere sliter fordi de dras mellom mange gode intensjoner. De skal handle miljøvennlig, etisk riktig og ikke minst så er de pålagt å handle økonomisk mest fordelaktig. – Det svikter ofte på oppfølgingen av de etiske kravene man stiller, påpeker Jacobsen. Jacobsen og Holgersen påpeker at det også er viktig å profesjonalisere seg lokalt. Innkjøpssamarbeid over kommunegrensene er bra, samtidig kan verdifull kompetanse lokalt forsvinne dersom innkjøperne får for få saker og for lite tid til å følge opp avtalene. 18 > Fagbladet 6/2009 fbaargang2009 fbseksjonHEL