SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Felles skoletid I Brevik i Porsgrunn kommune har alle barn fra 1. til 7. trinn like lang skoledag. Midt på dagen er det god tid til både mat og lek. 28 > Fra minus til pluss Naustdal kommune i Sogn og Fjordane var satt under administrasjon, men på under tre år klarte kommunen å komme i pluss. 30 > Høyere utdanning Om noen år vil minst halvparten av offentlig ansatte ha høyskoleeller universitetsutdanning. Dette påvirker Fagforbundets yrkesfaglige arbeid. 34 > De utrolige årene Foreldreskolen I Sørum kommune inviteres foreldrene til alle barna som skal begynne på skolen om høsten til foreldreskolen. Målet med foreldreskolen er å gi foresatte bedre mulighet til å delta i eget barns læring både sosialt og faglig. I tillegg lages det arenaer hvor foresatte blir kjent. Terskelen for å ta kontakt med andre foreldre, blir mye mindre når man kjenner hverandre. Det er et mål at skole og hjem skal være sammen om den faglige og sosiale læringen. Ved å involvere foreldrene åpner skolen for en mengde ressurser hvor man kan bruke hverandre som støtte. Undersøkelser viser også at barn som har foreldre som er engasjert i skolen, gjør barna faglig sterkere. Innholdet på foreldreskolen er blant annet informasjon, bli kjentaktiviteter og foredrag og diskusjon hvor tema som oppdragelse og læring tas opp. Opplegget er inspirert av Storhamar skole på Hamar, og tar utgangspunkt i de gode erfaringene de har gjort. Rammene for foreldreskolen er lagt til fire kvelder i løpet av våren og høsten. For å maksimalisere deltakelsen, er det også tilbud om barnepass på SFO, noe som gjør det enklere for begge foreldrene å stille opp.    IVR I Verdal kan foreldre med barn med atferdsvansker sammen diskutere seg fram til gode løsninger. Et tverrfaglig kommunalt hjelpeapparat er med. Verdal kommune vant prisen i kategorien oppvekst med prosjektet «Helhetlige oppvekstplaner» på den store kvalitetskonferansen i Oslo i slutten av august. Verdal får prisen for å ha satt i gang et prosjekt som har grepet tak i utfordringer av lokal og nasjonal betydning. Fokuset for arbeidet har vært barn som har stått i fare for å utvikle senere problematferd og et større hjelpebehov. Langsiktig arbeid Verdal hadde store utfordringer etter en voldsom vekst ved Aker Verdal. Det var rusproblem, barnevernssakene økte, arbeidsløsheten økte og det samme gjorde kriminalitet og antall hjemløse. Kommunen endte på Robek-lista, og det ble enda mindre til dem som trengte det aller mest. I 2006 ble det tatt initiativ til å ta tak i problemet. Et tverrfaglig samarbeid mellom jordmødre, helsestasjon, flyktningtjenesten, SFO, skole og barnevernet kom i stand for å få alle til å dra i samme retning. – Et afrikansk ordspråk sier at det kreves en hel landsby for å oppdra et barn. Endringer krever PRISVINNER: Under Kvalitetskonferansen i Oslo i august ble Verdal kommune belønnet med prisen for fremragende kvalitetsarbeid i kategorien oppvekst. langsiktig, seigt arbeid, sa PPrådgiver Sigrid Ness da hun presenterte hva Verdal kommune hadde gjort. Diskuterer fram løsninger Å ha barn betyr mange gylne øyeblikk, men også vanskelige stunder med dem som har atferdsproblem. Prosjektet tar for seg oppveksten fra 0 år til 18 år. Det er bygd på en programserie fra USA med blant annet foreldrekvelder hvor man diskuterer hva som skal til for å få gode relasjoner. Her utveksler foreldrene erfaringer, snakker om hvor lett det er å gå i fellen og lærer hverandre gode eksempler. To tredeler av barna viser en bedring i atferden. Flere priser 51 av 138 kommuner i Kvalitetskommuneprogrammet hadde søkt om pris for fremragende kvalitetsarbeid i kategoriene oppvekst, pleie og omsorg og sykefraværsreduksjon. Det var nominert tre kommuner til hver av prisene. Også bydel Nordre Aker og Vaksdal kommune ble under kvalitetskonferansen belønnet med hver sin pris for fremragende kvalitetsarbeid i henholdsvis pleie og omsorg og for reduksjon av sykefravær. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Fagbladet 6/2009 > 27 Foto: Kirsti Knudsen fbaargang2009 fbseksjonKIR