Gjør seg lekker for ungdommen Tross de enorme innsparingene Naustdal kommune måtte gjennom, var det aldri snakk om å kutte i tilbudet for barn og unge. For en tid tilbake var Naustdal preget av en negativ ungdomskultur. Kommunen hadde en gjengkultur blant ungdommen og mye hærverk. Dette skyldes mangel på tilbud og aktiviteter. – Dette har vi klart å snu. Vi har satset på ungdommen og etablert en ungdomsklubb som kalles Rampen. Der er det ansatt en miljøarbeider i full stilling, sier Trine Falkenstein, rådgiver i oppvekstsektoren. Tilbudene på klubben er mange. «Dans for alle» er et utdanningstilbud for ungdomsskoleelevene som etter endt utdanning trener de yngre på barneskoletrinnet. I Naustdal har ungdommen også ungdomsråd hvor lederen stiller i alle politiske møter innen oppvekst og kultur. Entreprenører for framtida – Skolene og barnehagene satser sterkt på samtidskunst som en brekkstang for å få barn og unge til å tenke nytt. Naustdal ønsker å koble samtidskunst med nyskapning og samfunnsutvikling. Kreativitet er forutsetningen for nye kunstuttrykk og for ny næringsutvikling, forklarer Falkenstein. Vevring-utstillingen foregår hvert år i september, og SlettemarkART-festivalen er etablert. Gjennom SlettemarkART jobber alle barn og unge i barnehagene og skolene med ulike former for samtidskunst. De lager utstillinger, underholder og lager kulissene. I år er det 30. gang utstillingen går av stabelen. – Satsingsområdet dette skoleåret er dans, blant annet performance. Krefter utenfra er leid inn, og både lærere og elever går på kurs, forteller Falkenstein. Barnehagene har samme opplegget og har også dans på planen i år. – Nå jobber vi for å etablere et robust motorsportanlegg. Dessuten er vi pilotkommune med stemmerett for 16-åringer. Rekrutterer ansatte Gjennom hele innsparingsperioden har oppvekst- og kulturavdelingen forsøkt å være tilgjengelige og lydhøre. Det har vært satt av tid når det har vært behov for det. Avdelingen har hatt fokus på å nå ut til alle. De har satset på kommunens hjemmesider hvor planverket har vært tilgjengelig for alle. For å rekruttere ansatte til barnehagen, gir Naustdal de ansatte muligheten til å ta førskoleutdanning på deltid. Kommunen betaler deler av lønna, de får tid til å studere, og kommunen dekker utgifter til vikar og skolebøker. – Utdanningen går over fire år, og nå har seks personer takket ja til dette, sier rådgiveren for oppvekst og kultur. – Dette gjør at folk vil ta videreutdanning. Kommunen får kompetanse i retur, og Naustdal kommune blir attraktiv som arbeidsgiver, sier Trine Falkenstein. ble det lagt ned en avdeling, og dobbeltrom ble brukt. Personalet ble på den måten samlet på færrest mulig plan. Underveis i prosessen var det satt opp milepæler. Fagforeningene i helsesektoren var skeptiske til innføringen av kortvakter i turnus på grunn av stort arbeidspress, som igjen kunne øke sykefraværet. Da den første evalueringen kom etter et halvt år, krevde de ansatte og organisasjonene normalarbeidsdagen på 7,5 timer tilbake. Turnusen ble lagt om, og sykefraværet gikk ned. – Vi ble alle tatt på alvor og lyttet til. Det var alltid noen å snakke med i prosessen, og dermed unngikk vi frustrasjoner. Det unike, men avgjørende har vært tilliten vi hele tida har følt. Vi ble tatt med i prosessen fra første spadetak. Avtaler ble holdt og endringer kunne gjøres underveis. Vi var likeverdige parter i praksis, sier Øyra. Fagbladet 6/2009 > 33 fbaargang2009 fbseksjonKIR