Illustrasjonsfoto: colourbox.com Rett til læring Hver fjerde elev trenger spesialundervisning, men bare halvparten får undervisningen de trenger. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Det regjeringsoppnevnte Midtlyng-utvalget har lagt fram innstillingen «Rett til læring». Rapporten, som skal til høring i høst, beskriver blant annet spesialundervisningens kår i Norge de siste årene. En av fagfolkene bak rapporten som er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, Thomas Nordahl, sier til NRK at en assistent ikke har pedagogisk utdannelse. Han sier videre at det heller ikke stilles krav til noen formell kompetanse. Savner nyansene – Problemet med oppslagene i media er at assistentene fremstilles som om de ikke kan noen ting, sier leder i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas. Henriksen Aas mener nyansene må bli tydeligere. I rapporten kommer det fram at skolelederne sier at assistentene først og fremst har en rolle som en ekstra voksenperson for blant annet å gjennomføre turer og ulike praktiske aktiviteter. – Rapporten viser at assistenter i stor grad benyttes til spesialundervisning ved alle skolene. Noen av assistentene har vært ved skolene i mange år og er vel kvalifiserte til assistentjobben. Det vanskelige er når den som har ansvaret for spesialundervisningen ikke er der og det settes inn vikarer. Mette Henriksen Aas sier videre at det er viktig at assistentene ikke settes til oppgaver de ikke mestrer og at de får nødvendig opplæring. Minst for de yngste Det offentlige utvalget har vært ledet av Jorid Midtlyng, som er utdannet sosionom og er kommunaldirektør i Trondheim kommune. Utvalgets mandat har vært å se på hvordan spesialundervisningen i norsk skole er organisert, hva slags ressurser som brukes og hvilke resultater som oppnås. Utvalget har levert en omfattende liste over tiltak som bør iverksettes for å bedre situasjonen i skoler og barnehager. I alt 61 punkter for bedre spesialundervisning er nevnt i innstillingen, som i korte trekk går ut på å sette inn tiltak tidligere, øke samarbeidet og gjøre fagpersonell i sektoren bedre rustet til å takle utfordringen. Rapporten viser at bruken av spesialundervisning har økt i forbindelse med Kunnskapsløftet. Det kommer også fram i rapporten at det er minst bruk av spesialundervisning i småskolen og mest i ungdomsskolen. Gode lærere og god ordinær undervisning fører til mindre behov for spesialundervisning. 36 > Fagbladet 6/2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR