SEKSJONSLEDER Kirke- og gravferdsområdet Styret i Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) har det siste året satt fokus på å styrke det offentlige forvaltningsansvaret innen kirke- og gravferdsområdet. Dette er tatt opp på ulike arenaer. SKKO deltar aktivt i styret for opplæring og utvikling i Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Målet er å utvikle skreddersydde kompetansetilbud for ulike Egen kulturlov Ved å påvirke partiene på Stortinget gjennom konferanser, møter og nettverkverksgrupper har styret i SKKO vært en aktiv pådriver for å få til en kulturlov. Seksjonsstyret har arbeidet aktivt for å påvirke kommuner og fylkeskommuner til å bruke kulturloven slik at kulturlivet har mest mulig forutsigbare utviklingskår. Styret har vært opptatt av å påvirke til bygging og oppgradering av kulturbygg og med å gi medlemmene forutsigbare rammer for utøvelsen av yrkene. Det er påbegynt et arbeid med å grupper ansatte som kirketjenerskolen, tilbud for kontoransatte, for kirkemusikere, for ansatte på kirkegårder og i barnehager. Det er utviklet en kompetansekartlegger for gravferdssektoren, og det gis reisestipend for ansatte innen KA-området. Det arbeides også for å styrke organisering av kirkeverger som lokale ledere.    IVR Forebyggende arbeid SKKO har deltatt aktivt i Ungdomslovkampanjen sammen med Ungdom&Fritid, Landsforeningen for utekontakter og Ungdom mot Narkotika. Dette arbeidet førte til at Barne- og likestillingsdepartementet nedsatte et ekspertutvalg, og SKKO fikk en plass i utvalgets referansegruppe med mulighet for å påvirke arbeidet. Dette har også vært samordnet med LO. Nært samarbeid med Ungdom&Fritid ledet også fram til en stor konferanse i Trondheim i september i fjor for alle som jobber med ungdom. Konferansen hadde over 250 deltakere. En egen faglig arbeidsgruppe – FAG-Ungdom – er opprettet og har fulgt opp disse sakene.    IVR utvikle en håndbok innen kulturområdet for å heve kompetansen til medlemmene. Kulturloven er en generell lov som understreker ansvaret offentlige styresmakter har på kulturområdet. Kulturaktiviteter legges ned, og Fagforbundets medlemmer står overfor store utfordringer med å berge og gi arbeidsplassene et faglig innhold. Med denne loven er kulturarbeid like lovpålagt og verdsatt som andre lovpålagte tjenesteområder, og dermed en styrking av arbeidsforholdene til kulturansatte.    IVR Mer kultur i skolen Det siste året har det blitt arbeidet med å styrke kunst- og kulturfagene i grunn- og videregående skole. Den kulturelle skolesekken er blitt utvidet til å omhandle videregående skole i tillegg til grunnskolen. Seksjonen har arbeidet med å få ordningen til også å omfatte barnehagen. Målet har vært kulturskole for alle. Seksjonen har også arbeidet for å utvide bredden i tilbudene til også å omfatte tekniske installasjoner for å møte flere elevers interesser. IVR SKKOrakel Nå nærmer det seg en begivenhet som bare inntreffer hvert fjerde år: Seksjon kirke, kultur og oppvekst sin landskonferanse. Og jeg tenker at landskonferansen på en måte er et slags orakel. Der er det tid for å spå hvilke yrkesutfordringer de neste fire årene vil bringe medlemmene våre. Skjønt spå og spå, det handler mer om å koble det som har vært med det som skal komme, enn det handler om å pusse krystallkula. Over 100 engasjerte tillitsvalgte fra hele landet, fra alle de forskjellige yrkesgruppene, samles på Gardermoen 6.–8. oktober. Vi skal alle være med og påvirke retningen vi går i de kommende årene. Derfor er det viktig at hver enkelt av oss bidrar med det vi kan, vet, vil, ønsker, håper og tror. Landskonferansen er stedet hvor det stilles spørsmål som: Hva skjer med skoleassistentens arbeidslyst hvis Rammene for de neste fire årene blir til i løpet av noen hektiske og hyggelige dager på Gardermoen. læreren får all oppmerksomhet? Hvordan påvirkes fagarbeideren i barnehagen hvis det bare er førskolelæreren som teller? Hva skjer med graverens yrkesstolthet hvis presten får all ros? Hva tenker SFO-ansatte om seg selv når nesten alle i media blir omtalt som «ufaglærte»? Det kommer mange nyttige diskusjoner og gruppearbeid som vil føre fram til konkrete tiltak når det gjelder yrkesfaglige utfordringer for medlemmene i Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Seksjonen spenner bokstavelig talt fra vugge til grav, og det vil også diskusjonstemaene gjøre. Tiltakene som blir vedtatt skal bidra til at SKKOmedlemmene blir sett og hørt – og ikke minst – tatt på alvor. METTE HENRIKSEN AAS Rammene for de neste fire årene blir til i løpet av noen hektiske og hyggelige dager på Gardermoen. Til slutt går vi hjem fra samlinga og starter arbeidet med å sørge for at vi havner så nær målene vi har satt oss som mulig. Jeg gleder meg. 38 > Fagbladet 6/2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR