BEREDSKAP VED KRISER Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for hele helsesektoren og for samordning av tiltak og informasjonshåndtering i forhold til andre departementer. Loven om helsemessig og sosial beredskap fra 2000 har som formål å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid, blant annet gjennom tjenesteplikt og beordring. Loven gjelder blant annet for den offentlige helse- og sosialtjenesten og for private som tilbyr helse- og sosialtjenester til befolkningen. Dersom det er nødvendig for å sikre liv og helse, kan departementet treffe en foreløpig beslutning om anvendelse av loven. En slik beslutning skal bekreftes av Kongen så snart som mulig. En beslutning om anvendelse gis for et begrenset tidsrom og maksimalt for én måned. Beslutningen kan gjentas for inntil én måned av gangen. Juridisk avdeling i Fagforbundet kan berolige forbundets medlemmer med at de ser det som svært lite sannsynlig at loven trer i kraft selv om svineinfluensaen utvikles til en pandemi. Foto: Helsedirektoratet være klar til bruk i september/oktober. – Norge har i forhold til folketallet kjøpt inn vanvittig mye vaksine. Sammen med andre rike land som Sverige, Storbritannia og Nederland har Norge vært med på å støvsuge markedet. I fattige land kan mennesker dø som en direkte følge av at de rikeste landene har kjøpt inn så mye. Jeg har foreslått at vi bør gi to tredeler av all vaksinen til fattige land, slik at de kan få mulighet til å dekke behovet for sine risikogrupper. Dette forslaget har for øvrig utviklingsminister Erik Solheim stilt seg positiv til, sier Solbakk. Jon Hilmar Iversen sier at Norge har gjort en annen vurdering enn Danmark, som kun har kjøpt inn vaksinen til risikogrupper. – Vi ville at alle i Norge skulle kunne vaksinere seg. Bare tiden vil vise hvem som traff best. Lærte av tsunamien På grunn av erfaringene fra tsunamien og fugleinfluensaen, er beredskapsplanene for Norge gode. – Vi har et kriseutvalg som møtes tre ganger i uka; her er medlemmer fra blant annet Folkehelseinstituttet, Statens legemiddeltilsyn og departementet, sier Jon Hilmar Iversen. Han avslører at andre arbeidsområder i direktoratet går noe langsommere nå som mange hender og hoder er satt til å jobbe med pandemien. På kommunalt nivå er alle sektorer bedt FØRE VÂR: Divisjonsdirektør Jon Hilmar Iversen i Helsedirektoratet mener det må planlegges ut fra hva som i verste fall kan skje. om å planlegge et sykefravær på 25 prosent, fordi både barnehager, skoler, transport og samferdsel kan bli hardt rammet om pandemien utarter. Så langt er ikke statistikken på sykmeldinger på grunn av svineinfluensa klar. Fagbladet 6/2009 > 15 fbaargang2009 fbseksjonKON