BARE SPØR!    Redigert av INGEBORG VIGERUST RANGUL Illustrasjoner: www.tonelileng.no HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring > > > Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven ANN-MARI WOLD TARIFF Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger.. 24 > Fagbladet 6/2009 Hvor er pengene? SPØRSMÅL: Etter tariffoppgjøret 2008, ble det informert om at ansatte med relevant etterutdanning med minst et års varighet, skulle få ca. 20.000 kroner i tillegg per år fra mai 2008. Vi som er medlemmer i Fagforbundet spør hvor disse pengene blir av, og hva vil Fagforbundet gjøre med dette? Hilsen Astrid og Elin SVAR: Ved tariffoppgjøret i 2008 ble det som kjent enighet om at kompetanse generelt og etter- og videreutdanning som er relevant for stillingen, skal gi lønnsmessig uttelling. Arbeidsgiver har ansvar for kompetansekartlegging i egen virksomhet, og fristen for kart- leggingen var satt til 1. april i år. Etter kartleggingen skal det føres forhandlinger lokalt i løpet av tariffperioden om endret lønn og/eller bruk av avansementstillinger. De lokale parter må bli enige om hvordan dette skal gjøres når det skal forhandles og hvor mye som skal gis i lønnstillegg. Det vises i den forbindelse til tilråding om en norm på 20.000 kroner i tillegg for et års etter- og videreutdanning og/eller vurdert realkompetanse. For kortere varighet skal lønnsrelasjonen benyttes forholdsmessig, for eksempel 10.000 kroner for et halvt år. Det må altså gjøres et arbeid med kartlegging og deretter forhandlinger i den enkelte kommune før utbetaling av til- legg finner sted, virkningstidspunkt vil også være en del av forhandlingene. Hvor langt den enkelte kommune har kommet i dette arbeidet, har vi foreløpig ingen oversikt over, men det antas at svært få har gjennomført forhandlinger. Dette bør skje i løpet av høsten, slik at vi i god tid før neste års hovedtariffoppgjør vet resultatet av disse forhandlingene. Når det gjelder status for deres arbeidsplass, bør dere ta kontakt med tillitsvalgte for å få informasjon. Fagforbundet har utarbeidet hefte med tips og råd til tillitsvalgte som et hjelpemiddel i dette arbeidet. Ann-Mari Wold, fagleder, forhandlingsenheten arbeider seks dager per uke, vil imidlertid noen av feriefridagene falle på dager hvor du har arbeidsfri. For eksempel: Du avvikler ferie i en uke hvor du har arbeidsplikt mandag–torsdag, fredag har du ikke arbeidsplikt pga. uførepensjonen, lørdag er fridag i henhold til arbeids- plan. Du vil da avvikle en ukes ferie, men to av dagene faller på dager du ikke har arbeidsplikt. Dersom det er enighet om å dele opp noe av ferien, vil du ha krav på fri så mange dager som du normalt skal arbeide i en uke. Unni Rasmussen, forhandlingsenheten Ufør og feriedager SPØRSMÅL: Jeg har jobbet som barnepleier/hjelpepleier i Oslo kommune i 33 år. Fra 2001 har jeg vært 25 prosent permanent uføretrygdet. Jeg får 25 prosent uførepensjon fra Oslo pensjonsforsikring AS. Jeg lurer på hvor mange feriedager jeg har rett på i året. Hilsen medlem SVAR: I henhold til ferieloven har alle krav på feriefritid med 25 virkedager hvert år. I tillegg kommer avtalefestet ferie med fem virkedager, til sammen 30 virkedager hvert år. Med virkedager menes «svarte dager» på kalenderen, inkludert lørdager. Selv om du er 25 prosent uføretrygdet, har du rett til like mye feriefritid. Dersom du ikke fbaargang2009 fbseksjonKON