SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Høy utdanning Om noen år vil minst halvparten av offentlig ansatte ha høyskoleeller universitetsutdanning. Dette påvirker Fagforbundets yrkesfaglige arbeid. 30 > Klimanøytrale byer Framtidas befolkningsvekst kommer til å skje i byene, og det innebærer store klimautfordringer. Mange har tenkt mye rundt dette. 32 > Fra minus til pluss Naustdal kommune i Sogn og Fjordane var satt under administrasjon, men på under tre år klarte kommunen å komme i pluss. 35 > De utrolige årene Nytt arbeidslivsfag på ungdomstrinnet Fra i høst skal 16 skoler fra fem kommuner prøve ut et nytt fag på ungdomstrinnet; arbeidslivsfag. Elever som ønsker det, kan velge et praktisk fag i stedet for fremmedspråk eller språklig fordypning. – Vi ønsker et ungdomstrinn som skal ta bedre hensyn til variasjon mellom elevene, og som på den måten gir bedre motivasjon for flere, sier direktør for læreplanen, Laila Fossum i en pressemelding. Det nye faget vil i forsøksperioden være et alternativ som sidestilles med de nåværende valgalternativene til fremmedspråk. Elevene skal vurderes med karakter i faget, en karakter som skal telle ved opptak til videregående opplæring. Faget skal styrke elevenes faglige motivasjon, og utvikle grunnleggende ferdigheter. Forsøket skal utvides med flere kommuner og skoler fra skoleåret 2010/11, og skolene som deltar skal ha stor innvirkning på innholdet i faget. Dersom forsøket gir gode resultater, tar Kunnskapsdepartementet sikte på at faget skal innføres som en permanent ordning i skolen. MoS I Verdal kan foreldre med barn med atferdsvansker sammen diskutere seg fram til gode løsninger. Et tverrfaglig kommunalt hjelpeapparat er med. Verdal kommune vant prisen i kategorien oppvekst med prosjektet «Helhetlige oppvekstplaner» på den store kvalitetskonferansen i Oslo i slutten av august. Verdal får prisen for å ha satt i gang et prosjekt som har grepet tak i utfordringer av lokal og nasjonal betydning. Fokuset for arbeidet har vært barn som har stått i fare for å utvikle senere problematferd og et større hjelpebehov. Langsiktig arbeid Verdal hadde store utfordringer etter en voldsom vekst ved Aker Verdal. Det var rusproblem, barnevernssakene økte, arbeidsløsheten økte og det samme gjorde kriminalitet og antall hjemløse. Kommunen endte på Robek-lista, og det ble enda mindre til dem som trengte det aller mest. I 2006 ble det tatt initiativ til å ta tak i problemet. Et tverrfaglig samarbeid mellom jordmødre, helsestasjon, flyktningtjenesten, SFO, skole og barnevernet kom i stand for å få alle til å dra i samme retning. – Et afrikansk ordspråk sier at det kreves en hel landsby for å oppdra et barn. Endringer krever PRISVINNER: Under Kvalitetskonferansen i Oslo i august ble Verdal kommune belønnet med prisen for fremragende kvalitetsarbeid i kategorien oppvekst. langsiktig, seigt arbeid, sa PPrådgiver Sigrid Ness da hun presenterte hva Verdal kommune hadde gjort. Diskuterer fram løsninger Å ha barn betyr mange gylne øyeblikk, men også vanskelige stunder med dem som har atferdsproblem. Prosjektet tar for seg oppveksten fra 0 år til 18 år. Det er bygd på en programserie fra USA med blant annet foreldrekvelder hvor man diskuterer hva som skal til for å få gode relasjoner. Her utveksler foreldrene erfaringer, snakker om hvor lett det er å gå i fella og lærer hverandre gode eksempler. To tredeler av barna viser en bedring i atferden. Flere priser 51 av 138 kommuner i Kvalitetskommuneprogrammet hadde søkt om pris for fremragende kvalitetsarbeid i kategoriene oppvekst, pleie og omsorg og sykefraværsreduksjon. Det var nominert tre kommuner til hver av prisene. Også bydel Nordre Aker og Vaksdal kommune ble under kvalitetskonferansen belønnet med hver sin pris for fremragende kvalitetsarbeid i henholdsvis pleie og omsorg og for reduksjon av sykefravær. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Fagbladet 6/2009 > 27 fbaargang2009 fbseksjonKON