Stadig flere med høy utdanning Flere og flere arbeidstakere har en utdanning fra høyskole eller universitet. Denne utviklingen påvirker også Fagforbundets yrkesfaglige arbeid. Prosjektleder for Fagforbundets høgskoleprosjekt, Marit Wahlstedt. Tekst: PER FLAKSTAD – Om ikke så altfor mange år vil folk med utdanning fra høyskole eller universitet utgjøre omtrent halvparten av de offentlig ansatte, sier prosjektleder i Fagforbundets høyskoleprosjekt, Marit Wahlstedt. Livslang læring Utviklingen gir Fagforbundet nye utfordringer. Høyskoleprosjektet er ett av tiltakene forbundet har satt i gang for å møte dem. – For Fagforbundet blir det viktig å ta vare på forbundets tradisjonelle medlemmer i offentlig sektor, samtidig som vi forbedrer og videreutvikler det yrkesfaglige tilbudet til medlem- mer med høyskole- og universitetsutdanning, sier Wahlstedt. – I tillegg er det en minst like viktig oppgave å se på hvordan blant annet den teknologiske utviklingen fører til stadig større kompetansebehov i mange stillinger. I slike tilfeller blir det forbundets oppgave å bidra til at yrkesaktive medlemmer får anledning til å øke både den formelle kompetansen og ikke minst realkompetansen sin. – Når samfunnet generelt – og arbeidslivet spesielt – utvikler seg så raskt som nå, blir forbundets arbeid med livslang læring svært viktig for mange medlemmer, sier Wahlstedt. «Nye» studenter – Denne utviklingen gjør at også studentene har forandret seg, sier Marit Wahlstedt. – Før kom de fra videregående utdanning, var mellom 20 og 25 år og bodde hjemme eller på hybler. I dag er bildet mye mer sammensatt. En student kan godt være en aleneforsørger i 30-årene med mange års yrkeserfaring bak seg, og som enten har permisjon eller som studerer ved siden av jobben. – Dette gjør at utdanningsinstitusjonene må tilpasse studiene til sine «nye» studenter i form av fleksibel undervisning med kveldsforelesninger > FAGFORBUNDETS HØYSKOLEPROSJEKT • Etablert i august 2008 som et treårig samarbeidsprosjekt mellom seksjonene kontor og administrasjon og samferdsel og teknisk. • Prosjektet skal bidra til yrkesfaglig utvikling og verving. Målet er å verve 4000 medlemmer med høyskoleeller universitetsutdanning fram til 2011. • Sammen med prosjektleder skal faggruppene for de forskjellige yrkesgruppene bidra til å gjennomføre lokale yrkesfaglige tiltak rettet mot langtidsutdannede. • Prosjektet skal i samarbeid med høyskoler og universitet gi tilbud om konferanser og seminarer over hele landet. • Gjennom prosjektet er det gjennomført en kartleg- ging av medlemmer med høyskoleeller universitetsutdanning i Seksjon samferdsel og teknisk, og det skal gjennomføres en tilsvarende kartlegging i Seksjon kontor og administrasjon i løpet av året. Statistikken skal blant annet brukes som grunnlag i de lokale lønnsforhandlingene. 30 > Fagbladet 6/2009 Foto: Monicha Schanche fbaargang2009 fbseksjonKON