UTSLIPPSFRI: Masdar City i Abu Dhabi-ørkenen skal bli verdens første by helt uten skadelige klimautslipp når den står ferdig i 2015. Framtidas byer skal redde klimaet Befolkningsveksten over hele kloden kommer til å skje i byene. Det vil gi byplanleggerne store utfordringer i de neste tiårene. Samtidig er det nettopp moderne byutvikling som skaper håp om en mer klimanøytral framtid. Tekst: PER FLAKSTAD Foto: Scanpix Framtidsrettede arkitekter og forskere har allerede kommet langt i arbeidet med å utvikle bysamfunn som langt på vei er klimanøytrale. Foreløpig er ikke så mange av drømmene og ideene satt ut i livet i stor skala. Men flere steder fins det konkrete eksempler som skal bane vei for framtidsbyene som produserer sin egen energi uten å sende store og forurensende utslipp tilbake til naturen. Grønn arkitektur Noen av disse eksemplene, eller «laboratoriene», har i sommer blitt presentert gjennom den store utstillingen «Fremtidens arkitektur er grøn!» på Louisiana, et senter for moderne kunst noen mil utenfor København. Utstillingen har også fungert som en slags «oppvarming» til desember – da er den danske hovedstaden vertskapsby for FNs store klimakonferanse COP 15. Må tenkte nytt Framtidas bærekraftige by vil sannsynligvis bære preg av utviklingstrekk som bryter radikalt med dagens prinsipper. Ikke uventet vil den være dårlig tilrettelagt for privatbiler, men i stedet ha en meget god infrastruktur for kollektivtrafikk generelt, og skinnegående løsninger spesielt. I tillegg vil framtidas byer bryte radikalt med prinsippene for dagens rasjonelle byer, der byen er delt opp i funksjoner og soner, og der bestemte funksjoner er lagt til bestemte soner. Sett fra et miljøsynspunkt har denne måten å dele opp en by på store svakheter fordi både mennesker og varer må fraktes mellom sonene, for eksempel fra bolig til jobb, og videre til en ny sone når det skal gjøres innkjøp. Når vi samtidig har statistikker som dokumenterer at drøyt 40 prosent av utslippene fra byene kommer fra transport, betyr det at det ligger et stort klimapotensial i å gjøre byene mer kompakte. Den kompakte by På Massachusetts Institute of Technology i USA har et dataprogram beskrevet den optimale bærekraftige byen. Programmet leverte en by som kunne minne om tettstedene slik de utviklet    > Fagbladet 6/2009 > 33 fbaargang2009 fbseksjonKON