MOTIVERENDE LEDER: Rådmann Anna Elise Tryti tror på samarbeid og dialog på alle nivåer for å få til gode, varige endringer i Naustdal. tegisk posisjonert midt i det viktigste vekstområdet i Sogn og Fjordane. Vi har lagt stor vekt på å skape et positivt omdømme for kommunen. Her har vi ikke minst profilert kommunen på kunst og kultur, sier Tryti. Ute av Robek-lista Holdningen var at situasjonen måtte løses i samarbeid for at kommunen skulle kunne klare å komme seg ut av det økonomiske uføret. – Tjenestetilbudet ble redusert til et minimum for å betale ned underskuddet samtidig som vi ønsket å komme i posisjon for en ny utvikling. Vi fikk også en avtale med fylkesmannen hvor de ga en krone for hver krone vi sparte. Nå er vi ute av Robek-lista og ser lysere på situasjonen, sier Rolf Kalland, rådgiver i økonomi og personal. Kommunen måtte redusere tjenestetilbudet innen pleie og omsorg, skole og teknisk drift. Kalland sier at det hele tiden var en ufordring å unngå at tilbudet ble kvalitativt dårligere med reduksjonene som ble gjennomført – Som et eksempel ble det innen skolesektoren gjennomført en reduksjon av antall ansatte fra 64 til 41 fra 2003 til 2006. Etter det har kommunen bevisst skånet skolene. Innen pleie og omsorg reduserte vi i samme perioden antall årsverk fra ca. 92 til 68, sier Kalland. Verdifulle tillitsvalgte For å få til disse innsparingene, var det hele tiden fortløpende dialog med tillitsvalgte og ansatte. Det ble satt ned adhocutvalg som kom med sine forslag, og løsninger ble diskutert. Da de nådde den første milepælen, kom de fram til at normalarbeidstid var viktig og måtte med som prinsipp. – Tankegangen om samarbeid må være med fra starten, og ikke når løpet er lagt, mener Kalland. Håkon Myrvang er Ap-ordfører i GAMMELT OG NYTT: Kjartan Slettemark sin skulptur «Budeie med KjARTanroser» skal inspirere til nyskapning og vise at det er lov å tenke annerledes. Skolebarna og seilskuta representerer hver sin tid. Naustdal og kan ikke rose de ansatte nok. – De er vår viktigste ressurs. De tillitsvalgte har vært bindeledd mellom kommunen og ansatte. – Det sier noe om at de ansatte ses på som verdifulle i kommunen, sier Ruth Øyra. Hun forteller at rådmann Anna Elise Tryti har vært tydelig og gitt trygghet, tillit og inspirasjon for de ansatte. – Tryti er engasjert og satser på personalet. Hun stilte strenge krav til at vi måtte være med på omstilingsprosessen fra starten av. Folkemøter og frivillig innsats Selv om problemene var sammensatte, tok rådmannen fatt i det som syntes å være problemene. Ansatte og organisasjonene måtte være med. Media ble brukt. Rådmannen snakket med innbyggerne. Hun arrangerte folkemøter og involverte de frivillige organisasjonene. Rådmann Anna Elisa Tryti roser de frivillige, organisert gjennom Frivillegsentralen, som har lagt ned et stort og uvurderlig arbeid og stilt opp på flere områder, særlig for de eldre. – Suksessen er at vi har det godt og at det er godt å være ansatt i Naustdal. Folk har trodd på det vi jobber med. I en vanskelig situasjon er det lett å bli likegyldig og destruktiv. Vi nådde målet selv om vi kanskje ikke alltid tok «Godt tillitsforhold, dialog og god informasjon har vært suksessfaktorene.» Anna Elise Tryti den rette veien, men med samarbeid løste vi utfordringene. Da vi startet denne harde prosessen, forventet vi at sykefraværet skulle øke, men slik gikk det ikke. Nå har vi penger på bok, og det er lenge siden sist, sier Kalland. Satser på framtida Samtidig som kommunen måtte spare, har de også satset på framtida. De ser på gruvedrift i Engebøfjellet, et mineralprosjekt som vil kunne gi flere hundre arbeidsplasser. Skole og barnehage har kommunen også satset på hele veien for å kunne være en attraktiv kommune. – Kunstgressbanen er på plass. Den kostet mye, men folk og idrettslaget stilte opp. Det har vært en enorm dugnadsinnsats blant de ansatte og tillitsvalgte, forteller Håkon Myrvang. Frivillige har overtatt arbeidsstua på sjukeheimen. – Det er kjekt å være ordfører i en kommune med så godt samarbeid. Da vi kom på Robek-lista i 2003, 36 > Fagbladet 6/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON