hadde vi 4,5 millioner i minus på budsjettet. Dette ballet på seg, og vi følte oss handlingslammet. Skulle vi klare dette, måtte vi ha en dugnad sammen med ansatte, tillitsvalgte og frivillige. Sammen har vi funnet de gode løsningene. Jeg tror det må ligge i bunnen for å lykkes, sier Myrvang. – Vi ble ferdige med innsparingen i 2008. 20 millioner kroner i gjeld er nedbetalt, og vi har fem millioner på bok. Vi er stolte over den jobben som er gjort uten oppsigelser, sier Rolf Kalland. Store, tunge grep Solveig Norevik, fylkesleder i Fagforbundet Sogn og Fjordane, innrømmer at hun var veldig skeptisk da prosessen ble satt i gang. – Det var store og tunge grep. Hva ville skje med de ansatte, og hvordan ville de tillitsvalgte håndtere situasjonen? Vi fulgte nøye med. Medlemspleien var viktig i denne perioden. – Jeg har prøvd å være optimist hele veien og har hatt håpet om at denne gangen skulle vi lykkes, sier Øyra. Selv om det har vært en krevende omlegging, spesielt inne helse og sosial, har det alltid vært klart at ingen skulle sies opp. Innen pleie og omsorg ble det lagt ned en avdeling, og dobbeltrom ble brukt. Personalet ble på den måten samlet på færrest mulig plan. Underveis i prosessen var det satt opp milepæler. Fagforeningene i helsesektoren var skeptiske til innføringen av kortvakter i turnus på grunn av stort arbeidspress, som igjen kunne øke sykefraværet. Da den første evalueringen kom etter et halvt år, krevde de ansatte og organisasjonene normalarbeidsdagen på 7,5 timer tilbake. Turnusen ble lagt om, og sykefraværet gikk ned. – Vi ble alle tatt på alvor og lyttet til. Det var alltid noen å snakke med i prosessen, og dermed unngikk vi frustrasjoner. Det unike, men avgjørende har vært tilliten vi hele tida har følt. Vi ble tatt med i prosessen fra første spadetak. Avtaler ble holdt og endringer kunne gjøres underveis. Vi var likeverdige parter i praksis, sier Øyra. Fagbladet 6/2009 > 37 Foto: Odd Haugsbakk fbaargang2009 fbseksjonKON