SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Høyere utdanning Om noen år vil minst halvparten av offentlig ansatte ha høyskoleeller universitetsutdanning. Dette påvirker Fagforbundets yrkesfaglige arbeid. 30 > Klimanøytrale byer Framtidas befolkningsvekst kommer til å skje i byene, og det innebærer store klimautfordringer. Mange har tenkt mye rundt dette. 32 > Vil konkurranseutsette Administrasjonsselskapet Ruter ønsker å konkurranseutsette både trikk og t-bane i Oslo. I strid med bystyrets vedtak, mener ansatte og politikere. 37 > Deler utstyr Nordkapps tekniske utstyr reiser stadig alene på Hurtigruta – for å leies ut til gode naboer. Det gir også penger i kommunekassa. Teknisk etat i Nordkapp kommune har innledet samarbeid med nabokommuner både når det gjelder branntekniske tjenester og utleie av utstyr. En måned i året kommer feieren fra nabokommunen Måsøy og feier gjennom Nordkapp kommune. – Vi har delt kommunen i fire soner. Og i løpet av en fireårsperiode får alle tilsyn. I og med at vi har behovsprøvd feiing, får noen flere tilsyn. Det blir effektiv jobbing uten dødtid, skryter branninspektør Lars Simonsen. Føre var Simonsen mener at også den generelle beredskapen får bedre kvalitet når kommunene samarbeider. – Vi kan jo ikke sitte på hvert vårt nes. DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) pusher på for at kommunene skal samarbeide. Hvis vi setter i gang sjøl, blir det lettere å få et godt resultat. De som stritter imot, mister styringsmulighetene, konkluderer han. INNEKTSKILDE: – Utstyret er halve jobben, konstaterer branninspektør Lars Simonsen og driftsoperatør Ottar Hansen. Brev fra feierne Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk har sendt et brev til alle landets brannsjefer om kvalifiserte feieres betydning når det gjelder kvaliteten på det brannforebyggende arbeidet. I brevet, som er undertegnet av seksjonsleder Stein Guldbrandsen, heter det at Fagforbundet er kjent med at det i flere kommuner benyttes personell uten faglige kvalifikasjoner til brannforebyggende arbeid som blant annet feiing og tilsyn. Dette er ikke i tråd med minstekravene i lov og forskrift om brannforebygging, og Fagforbundet mener derfor at slik praksis ikke kan aksepteres. Forbundet forutsetter at brannvesenet utfører feiing og tilsyn i henhold til forskriften, og at dette må gjelde både varsling, utføring og informasjon til eier og bruker av fyringsanlegg. Av de avvikene som faggruppen for feiere kjenner til, er blant annet manglende uttak av sot, manglende rutiner for å feie røykrør og at tilsyn av fyringsanlegg ikke følges opp godt nok. Brevet til brannsjefene oppfordrer sterkt til å bruke veilederen for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet som er juridisk korrekt og som har maler for saksgangen i arbeidet. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 6/2009 > 27 Dyrebare dråper Driftsoperatør i vannverket, Ottar Hansen, nikker. Skjerpede avgifter på vannforbruk har ført til at kommunene aktivt leter opp lekkasjer. Nordkapp har investert i dyrt utstyr, men det lønner seg raskt. Både fordi lekkasjesøkingen blir effektiv, men også fordi kommunen leier ut utstyret til nabokommunene. – Det gir faktisk inntekt til kom- munen. Vi har også tineutstyr. Det leide utbyggerne da bred-båndfiberne skulle graves ned. Utstyret har vært både i Gamvik og i Kjøllefjord. Det gjør at vi kan jobbe effektivt om vinteren, og den er lang, sier Hansen. Han er svært fornøyd med at den tekniske ledelsen har vært god til å investere i utstyr. Tekst og foto: TITTI BRUN fbaargang2009 fbseksjonSAM