SEKSJONSLEDER Miljøutfordringer i renovasjon Faggruppa for renovatører har levert sin miljørapport til seksjonsstyret, og den inneholder en oversikt over de ulike miljøutfordringene i renovasjonssektoren. I oktober skal faggruppa ha møte med Transportarbeiderforbundets faggruppe for å snakke om felles utfordringer når det gjelder muskel- og skjelettskader i renovasjonsbransjen. Faggruppa har også begynt å planlegge en ny renovasjonskonferanse som skal arrangeres til neste år.    PF Miljøkonferanse i oktober Seksjon samferdsel og teknisk arrangerer en miljøkonferanse 27. og 28 oktober i Fagforbundets lokaler. Konferansen vil ha paneldebatt med kjente ansikter fra politikk, næringsliv og miljøorganisasjoner. Den vil ha temaer som blant annet energiøkonomisering, miljøsertifisering, eksempler fra Oslo havns miljøarbeid og «Grønn frisør». Målgruppe er de fleste innenfor seksjonen som er opptatt av miljø og klima. Seksjonen dekker utgifter for én deltaker fra hvert fylke. Det er plass til 100, og det er mulig å delta mot en deltakeravgift på 2500 kroner som dekker konferanseavgift og overnatting. Kompetansekartlegging Arbeidsgruppe brann ønsker å kartlegge hvor langt arbeidet med kompetansekartlegging er kommet. Den ønsker tilbakemeldinger på hvordan det jobbes og om det eventuelt foreligger ferdigstilte avtaler. De som har noe å melde, kan kontakte Karianne Hansen Heien i Fagforbundets SST-administrasjonen. PF PF «Konkurranseutsatt – hva nå?» Seksjonen har fått utarbeidet en ny brosjyre for tillitsvalgte som et verktøy i anbudsprosesser. Brosjyren er ment som et hjelpemiddel både før og etter et eventuelt vedtak om å konkurranseutsetting. Brosjyren er sendt til alle landets fylker. PF Byggdrifterfaget Neste steg i arbeidet for å gi byggdrifterne – eller vaktmesterne – et eget fagbrev, er Samarbeidsrådet for yrkesopplæring som holder møte i oktober. Hvis søknaden går gjennom der, vil det bli satt ned en læreplangruppe for å utvikle faget. Byggdrifterfaget vil tidligst komme i gang høsten 2010.    PF Mer miljøvennlig renhold Faggruppa for renhold og vaskeri har begynt å jobbe med hvordan denne bransjen kan bli mer miljøvennlig. Gruppa har tatt utgangspunkt i bransjekravene som stiftelsen Miljøfyrtårn stiller. Faggruppa jobber også videre med renholdsstandarden Insta 800. Den ønsker å styrke det omreisende Insta-teamet og vil opprette en Insta-kontakt i hvert fylke.    PF Ny nettside Fagforbundet Rogaland har ny nettside med ny adresse. Den nye adressen er rogaland.fagforbundet.no Kamp mot økende brutalisering De fleste i Norge – opptil 75 prosent – trives på jobb og har en meningsfull arbeidsdag. Dette vil vi forsvare, og dette vil vi skal gjelde alle. Fagforbundet og LO setter fokus på en økende brutalisering av arbeidslivet. Krav til lønnsomhet og effektivitet øker, og stadige omstillinger gjør ansatte syke og uføre. I busstrafikken har anbud ført til ruteplaner som gir mindre tid til å hente inn forsinkelser. Innen renhold skal jobben gjøres på stadig kortere tid. I privat sektor er mange renholdere uorganisert, og de har lite å stille opp mot urimelige lønns- og arbeidsforhold. Renholdere i det offentlige trues med konkurranseutsetting. Deres lønns- og arbeidsbetingelser blir dermed sammen- liknet med forholdene i den useriøse delen av bransjen. Krav til lønnsomhet og effektivitet øker, og stadige om- stillinger gjør ansatte syke og uføre. Få frisører er organisert, mange mangler arbeidskontrakt, og lønna er ofte innsatsbasert. Opptil 40 prosent av kvinnene forlater yrket innen fem år. Ubekvemme arbeidsstillinger, utstrakt bruk av skadelige kjemikalier og generelt uryddige forhold presser dem ut av yrket. Dyrepleierne jobber i en bransje der ansatte og arbeidsgivere ofte er uorganiserte. Lav lønn kombineres med stort ansvar. Unge under utdanning utnyttes mens de er i praksis og mangler regelverk som beskytter dem. Fri konkurranse i EUs indre marked gjør at arbeidstakere fra ulike land må konkurrere om å være den billigste arbeidskraften. Fagforbundet slåss mot det brutale arbeidslivet. Vi legger vekt på kompetanse, medbestemmelse og kvalitet. Vi avviser effektivisering basert på økt utnyttelse av de ansatte. Vi krever forsvarlig arbeidsmiljø og ordnede avtaleforhold for alle. Vi krever at politikerne avlyser anbudskonkurranser. Det viktigste er å organisere alle ansatte i sterke fellesskap. Bare slik kan det gode arbeidslivet omfatte alle. STEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 6/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM