DEBATT at dette landet var en modell for oss da vi bygde velferdsstaten her. I England leier staten sjukehusbygninger fra private utbyggere og har mistet kontrollen over utgiftene. Det kalles også offentlig-privat samarbeid (OPS) som også den norske staten syns er flotte greier. KPMG (et privat konsulentfirma) har utarbeidet en glansbilderapport for staten om dette. Brit Alfsdotter Lien, Elverum (Innlegget er forkortet. Red.) > ARBEIDSMILJØ Lovfest retten til heiltid Den 25. og 26. august var leiarane i fagforeiningane i Fagforbundet Sogn og Fjordane samla til leiarsamling i Florø. På denne samlinga vart tema om faste heile stillingar og midlertidig tilsetting mykje diskutert. Det er velkjent at dette er eit stort og utbreitt problem for mange. Dei det råkar aller mest er kvinnedominerte lavtlønnsgrupper, spesielt innafor pleie/omsorgsektoren, reinhald, barnehagar og SFO. Vi veit at trygt, godt og forut- sigbart arbeidsliv gir betre arbeidsmiljø. Folk blir trygge i arbeidssituasjonen – slepp å «jakte» etter stadig fleire vakter, kan planlegge fritida si. Betre helse og mindre stress fører til færre sjukmeldingar, og sjukefråværet går ned. Kvaliteten og kontinuiteten i jobben ein skal utføre blir klart mykje betre når arbeidsgjevar har faste og stabile arbeidstakarar. Arbeidsmiljølova slår fast at arbeidstakar har rett på fast stilling etter fire år. Så veit vi og at trongen for slik arbeidskraft vil auke kraftig i åra framover. Med utsikt for i beste fall mange gonger å få ei stilling på kanskje 20–30 prosent fast, blir rekrutteringa svært dårleg. Derfor er vårt krav til politikarane: Lovfest retten til heiltid for alle som ynskjer det. Det må bli slutt på at nokre av oss – spesielt kvinner – skal stå med «lua i handa» for aller nådigast å be om å få arbeide litt meir, for i det heile tatt å få den inntekta ein har bruk for. Leiarane i Fagforbundet sine fagforeiningar i Sogn og Fjordane. > PLEIE OG OMSORG Eldreomsorgens dyktige pleiere! Den siste tiden har det vært fokus på antall sykepleiere på vakt i eldreomsorgen. Norsk sykepleierforbund gjør en viktig jobb når de synliggjør bemanningsforholdene i eldreomsorgen. Fagforbundet mener at det er godt at uholdbare situasjoner avdekkes og kommer i medias søkelys. Sykepleierbemanninga skal være tilstrekkelig slik at pasienter, pårørende, arbeidsgivere, sykepleiere og øvrige pleiere opplever trygghet. Dagbladet hadde nylig et oppslag om en rapport som avdekket at eldre på sykehjem ikke får den hjelpen de har krav på fordi sykepleiere utgjør bare 24 prosent av den totale bemanningen på hverdager, og bare 15 prosent i helgene. Vi skal derfor være klar over at eldreomsorgen hadde brutt sammen uten assistenter som stiller opp – de uten helsefaglig utdannelse. Det er de som holder det gående, og de opplever at de ikke får den anerkjennelsen de burde ha. Svært mange ansatte uten helsefaglig utdanning gjør en fantastisk jobb i helsesektoren. Disse må vi ikke miste! Det må i stedet tilrettelegges og stimuleres til helsefaglig utdanning og fagutvikling. Det er helt riktig at vi i fremtiden trenger flere sykepleiere, og at det ikke utdannes tilstrekkelig mange sykepleiere for å møte fremtidsbehovet. Men – det sier seg selv at sykepleiere som eneste yrkesgruppe ikke kan dekke fremtidig behov for helsepersonell. Fagforbundet er overbevist om at det nettopp er flerfaglig samarbeid rundt pasienter som bidrar til helsetjenester av høy kvalitet. Derfor blir det feil å fokusere så ensidig på sykepleierbemanninga i eldreomsor- gen, for vel så viktig er tilstrekkelig grunnbemanning. Sykepleiere kan i større grad enn andre velge bort ubekvem arbeidstid som for eksempel helg og høytid, og da er det assistenter og hjelpepleiere som tar disse vaktene. Samtidig er det slik at mange sykepleierstillinger i eldreomsorgen står ubesatt. Vi håper at vi i Fagforbundet, sammen med Norsk sykepleierforbund, kan oppfordre sykepleiere til å jobbe innenfor eldreomsorgen og at de jevnere fordeler seg på de ubekvemme vaktene. Et krafttak må til for å stimulere til at flere velger yrkene innenfor eldreomsorgen. Vi trenger for eksempel både flere sykepleiere og helsefagarbeidere. Staten har sørget for at arbeidsgivere kan søke midler gjennom Fylkesmannen slik at ansatte får grunn- og videreutdanning samtidig som de er i jobb. Denne muligheten er ikke alle arbeidsgivere flinke til å benytte seg av. Her har de en kjempemulighet til å sørge for at ansatte forblir i yrket samtidig som de gis karrieremuligheter – altså en vinn-vinn-situasjon! Sissel M. Skoghaug, sykepleier/prosjektleder Fagforbundet og Britt Ås, fylkesleder Fagforbundet Troms > MILJØ Overser farlige kjemikalier EUs kjemikaliebyrå ECHA har offentliggjort ei liste med 15 nye kjemikalier man skal være på vakt mot og helst slutte å bruke. Det er vel og bra. Problemet er de over 250 farlige stoffene EU har valgt ikke å ta med på lista, og som miljøorganisasjonene i Europa etterlyser. Kjemikaliene brukes i bl.a. vaskemidler, maling, datamaskiner og leketøy – ofte uten at vi > PENSJON Urettferdig pensjonsopptjening Viser til forrige nummer av Fagbladet om urettferdig pensjonsopptjening. Jeg forstår godt at det føles urettferdig ikke å få opptjent pensjonsrettigheter når en jobber mindre enn 14 timer i uka. Jeg har sjøl jobbet 31 år i Gjøvik kommune – de første 12 åra i 33 1/3 stilling, altså 12,5 timer per uke – med to prosents trekk til KLP. Men ved oppnådd pensjonsalder hadde jeg kun 19 års opp- tjening. Jeg ble altså trukket to prosent av lønna mi i 12 år uten å være innmeldt i KLP. Jeg har heller ikke fått tilbakebetalt pensjonstrekket, og lurer på om dette var vanlig praksis på 1970–80-tallet? I utlysningsteksten var det presisert at det var to prosents pliktig trekk til KLP. Jeg har tatt opp saken med administrasjonen og den lokale fagforeningen, men uten resultat. Skuffet pensjonist 52 > Fagbladet 6/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM