SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Avhjemling Rissa kommune vedtok å avhjemle alle syke- og aldershjemsplassene til omsorgsboliger, men Fagforbundet har klart å få utsatt vedtaket. 30 > Nesten hotell På Hvidovre hospital setter pasientene selv sammen måltidene etter smak og sultfølelse fra menykortets 91 numre. Varm mat tilbys både til lunsj og kvelds. 32 > Tillit til Nav De ansatte har tro på Nav-reformen. Et stort flertall mener reformen vil være til beste for brukerne på sikt. Men flere kontorer sliter tungt. 36 > 80 prosent av hjelpepleierne trives Vil forebygge vold på jobb Arbeidstilsynet har satt i gang en landsomfattende kampanje for å redusere vold mot ansatte i de mest utsatte bransjene. Denne høsten gjennomfører Arbeidstilsynet tilsyn i bransjer hvor de ansatte er spesielt utsatt for vold og trusler om vold. Nesten 140.000 ansatte, blant dem mange innen helse og omsorg, opplever daglig vold eller trusler. – Vi vil etterspørre virksomhetens politikk på området, risikovurderinger, rutiner og opplæring når det gjelder forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler på 800 arbeidsplasser, sier prosjektleder Annik Apall Austad. – Vi ønsker å forebygge muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager gjennom systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, legger hun til. Arbeidsplasser innen helsesektoren som er tatt ut, er boliger innen psykiatri, legevakt, legesentre og krisesentre. Tilsynsrunden avsluttes før årsskiftet, og hver virksomhet vil få sin rapport, med eller uten varsel om pålegg. Det er ennå ikke bestemt om arbeidsplassene som er blir kartlagt i denne tilsynsrunden, vil bli fulgt opp, men Apall Austad sier det ikke er usannsynlig. Les mer på www.arbeidstilsynet.no    KES De fleste hjelpepleiere trives godt i jobben sin uansett arbeidsområde. De trives bedre jo eldre de blir, men mannlige hjelpepleiere trives mindre godt enn sine kvinnelige kolleger, viser en undersøkelse utført av Sintef. Arbeidsmiljøet spiller størst rolle for hvorvidt hjelpepleiere trives i jobben og mestrer den. Det er hovedkonklusjonen i en Sintefrapport basert på opplysninger fra 9800 hjelpepleiere. Rapporten ble presentert av Solveig Osborg Ose på landskonferansen for Fagforbundets Seksjon helse og sosial. Positivt funn – Dette er et positivt funn, for det viser at det er et stort potensial for å øke trivselen og grad av opplevd mestring blant hjelpepleierne, mener Osborg Ose. I en tid med stadig større behov for helsearbeidere, er det viktig å vite hva som kan få hjelpepleierne til å bli stående lenge i jobben. Særlig avgjørende for arbeidsmiljøet er nærmeste leder. – Fem av seks hjelpepleiere mener lederen deres gjør en god jobb. Men det betyr også at hver sjette hjelpepleier ikke er fornøyd. KJØNNSFORSKJELL: – Menn trives dessverre ikke så godt som kvinnene i hjelpepleieryrket, sier Solveig Osborg Ose. Det er derfor store muligheter for å bedre arbeidsmiljøet og dermed trivselen blant hjelpepleierne. Det handler om å finne de rette virkemidlene, sier Solveig Osborg Ose. Mange er fornøyd Et annet positivt funn i undersøkelsen er at nesten 80 prosent av de spurte hjelpepleierne trives i jobben. – Det er en mye høyere andel enn i andre yrkesgrupper som er undersøkt, sier hun. Og selv om nesten 90 prosent er utslitt når de kommer hjem fra jobb, opplever like mange at de har god arbeidsevne i forhold til de fysiske og psykiske kravene de blir stilt overfor i jobben. Mange er fornøyd med jobben selv om de ikke er fornøyd med stillingsandelen. – Over 8000 hjelpepleiere ønsker en annen stillingsandel, og de aller fleste ønsker å arbeide mer. Også det er et positivt funn når vi vet at behovet for denne yrkesgruppa vil øke sterkt i årene som kommer, sier Solveig Osborg Ose, dr.polit/seniorforsker og leder for Gruppe for arbeid og helse i Sintef Teknologi og samfunn. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 7/2009 > 27 Foto: Jan Tore Skjelbred fbaargang2009 fbseksjonHEL