SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Spennende valg Mange benkeforslag gjorde at det tok lang tid å velge det nye styret for Seksjon kirke, kultur og oppvekst under landskonferansen. 28 > Gode hjelpere Hunden Aipo og hjelpepleier Kari Krogstad fra Selbu har fått nyttig kunnskap de kan bruke om dyreassistert terapi ved Universitetet i Ås. 30 > Fra 800 til 100 Ildsjelene helt nord i Finnmark skal bevares, men ellers er mye slått sammen og omorganisert. Ti år med reformer har børstet støv av museumshverdagen. 32 > Utdanningssatsing skal redusere frafallet Vil forebygge vold på jobb Arbeidstilsynet har satt i gang en landsomfattende kampanje for å redusere vold mot ansatte i de mest utsatte bransjene. Denne høsten gjennomfører Arbeidstilsynet tilsyn i bransjer hvor de ansatte er spesielt utsatt for vold og trusler om vold. Nesten 140.000 ansatte opplever daglig vold eller trusler. – Vi vil etterspørre virksomhetens politikk på området, risikovurderinger, rutiner og opplæring når det gjelder forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler på 800 arbeidsplasser, sier prosjektleder Annik Apall Austad. – Vi ønsker å forebygge muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager gjennom systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, legger hun til. Politi og parkeringsvakter er utsatte arbeidsplasser. Men helse- og sosialsektoren er alvorlig belastet med vold og trusler. Det samme gjelder lærere og folk som jobber i transportnæringen. Det er ennå ikke bestemt om arbeidsplassene som blir kartlagt i denne tilsynsrunden, vil bli fulgt opp, men Apall Austad sier det ikke er usannsynlig. Les mer på www.arbeidstilsynet.no    KES – Målet om at alle skal med, gjelder i høyeste grad regjeringens utdanningssatsing, sa statssekretær Lisbeth Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet under Fagforbundets landskonferanser for seksjonene. Frafallet fra videregående skole, og spesielt på de yrkesfaglige linjene, er for stort, mener regjeringen. Derfor jobbes det nå med en rekke tiltak for å få flere til å fullføre utdanningen. Rugtvedt presenterte det regjeringen kaller «utdanningslinja», og hun var opptatt av at dette ikke var en motsetning, men mer et utfyllende program, som også vil være en forutsetning for å gjennomføre arbeidslinja som regjeringen har satt på dagsorden. – Vi finner igjen en overvekt av de som ikke fullførte videregående skole blant dem som også faller utenfor arbeidslivet, og vi ser av statistikkene at de også har større risiko for å sette seg i uheldige situasjoner, og til og med kommer på kant med loven, sa hun. Videreutdanning Også de voksnes utdanningsrettigheter må styrkes, ifølge Rugtvedt. Regjeringen ønsker å videreutvikle mulighetene for livslang departementet. læring, og ønsker å arbeide med å myke opp grensene mellom å ha tiltak under Nav-systemet og det å være under utdanning. – Folk må få anledning til å ta opp igjen utdanning de tidligere ikke har fått og til å videreutdanne seg, samtidig som de får det de trenger til livsopphold, sa Rugtvedt. Fagforbundet, og spesielt Fagforbundet ungdom, har lenge etterlyst en lovfestet rett til læreplass. Regjeringen ønsker å jobbe videre med å styrke rettighetene til lærlinger, men Rugtveit kunne ikke love at de får en lovfestet rett til læreplass. Rugtvedt kom også med et lite spark til det offentlige Norge som arbeidsgiver når det gjelder lærlinger: – Vi har mange flinke bedrifter som stadig tar inn nye lærlinger, og da er det litt flaut at det offentlige ikke klarer noe tilsvarende, sa statssekretæren. Tekst og foto: PER FLAKSTAD VIL HINDRE FRAFALL: – Det er ikke elevene det er noe feil med, men kvaliteten på utdanningssystemet, mener statssekretær Lisbeth Rugtvedt i Kunnskaps- Fagbladet 7/2009 > 27 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2009 fbseksjonKIR