Formidling I 2008 etablerte Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark en felles webside. Planen er å gjøre fotosamlingene tilgjengelige på web og å lage små nettutstillinger. Primus kalles dataprogrammet som brukes av de fleste museum i Norge til registrering av museenes samlinger. Det skal gjøre gjenstander, foto og annet materiale søkbare for folk og forskere, uavhengig av tid og sted. – Alle museumsenhetene i Finnmark har etablert en felles database og opplæring i forhold til Primus. Det øker bevisstheten om at samlingene kan og skal brukes som kunnskapsbank også for andre. Det er veldig spennende fordi faglig samarbeid både nasjonalt og internasjonalt i framtida blir mer nettbasert. Bevare lokal entusiasme Mange ildsjeler og historielag har kjempet for sin lokale samling, og mange har vært redde for å drukne i ETT AV FEM: Nordkappmuseet er blitt en del av Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark. sammenslåingene. Men Bye mener pendelen holder på å snu i Finnmark. – Det er godt, for vi trenger den lokale dugnadsånden. I fjor gjennomførte vi et lokalhistorisk seminar der frivillige fra de fem kommunene våre møttes. Erfaringene er veldig positive, så det vil vi gjenta årlig. Nettverk og forskning Det er opprettet 24 faglige nettverk på landsbasis. Museet for kystkultur og gjenreisning deltar i kystkulturnett- verket og samtidsnettverket. Bye er fornøyd med de faglige møte- plassene, men mener at Kystkulturnettverket er blitt for stort. – Vi savner et mer avgrenset nettverk for fiskerihistorie og -kultur. Det blir tydelig også fordi vi deltar i et EU- prosjekt om fiskerisamfunn i endring. I tillegg ønsker vi å etablere et nettverk for krigshistorie og fredsarbeid. – Vi kom kanskje litt tregt i gang, men nå er vi i siget, oppsummerer Bye. Fagbladet 7/2009 > 33 Framtidas museum Stortingsmelding 49 «Framtidas museum» (2008–2009) gjør opp status for den store museumsreformen. Den ble satt i gang i 2001 med den såkalte ABM-meldingen (arkiv, bibliotek og museum). Et av hovedmålene har vært en institusjonell opprydning; å samle museene til større og mer slagkraftige enheter. Det er gjennomført; omkring 800 museer er redusert til færre enn 100 enheter. Fortsatt skal antallet noe ned. Det største prosjektet hittil er Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design som ble etablert i 2003 ved sammenslåing av Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Kunstindustrimuseet og Arkitekturmuseet. Statlig styrt økonomi Tidligere forvaltet fylkeskommunene både egne og statlige tilskudd til museene. Fra 2004 tildeler Kirke- og kulturdepartementet midler direkte til museene. Formålet er å oppnå en tydeligere og mer samordnet nasjonal museumspolitikk, samtidig som de skal ha sine nedslagsfelt lokalt. Nasjonale nettverk De nasjonale faglige nettverkene skal tilrettelegge for samarbeid, faglig utveksling og god ressursutnyttelse. Det statlige ABM-utvikling har oppnevnt 24 ansvarlige nettverksledere. For eksempel er Valdresmusea ansvarlig for «drakt og tekstil», fiskeri- og kystkultur er Museum Vest ansvarlig for, og kulturlandskap som er De Heibergske Samlinger – Sogn folkemuseums ansvarsområde. Fire F-er Samordning, nytenkning og kompetanseheving er tre stikkord som går igjen. Framover skal det fokuseres på fire F-er; Forvaltning: Samlingene skal sikres og bevares for ettertiden og gjøres tilgjengelig for publikum og forskning. Forskning: Kunnskapsutvikling blant annet gjennom de 24 faglige nettverkene som er etablert. Formidling: Målrettet tilrettelegging for ulike grupper. Fornying: oppdatering og utvikling av digital forvaltning. fbaargang2009 fbseksjonKIR