LEK OG LÆRING: Odd Kristian W. Opgård stylter seg inn i et nytt SFO-år, godt støttet av SFO-leder Einar Lyng Johansen. heves. Ideene må fram og virkeliggjøres. Ikke en barnehage Kvalitetskommuneprogrammet innen SFO startet med en kartlegging både hos ansatte og foreldre. Den avdekket et gap mellom hva foreldrene forventet og trodde barna skulle få, og det som reelt er mulig å tilby innen SFO-tjenesten. Mange foreldre hadde andre forventninger til tjenesten. Oppfattelsen av hva kvalitet er, påvirker hvor fornøyd de er med tilbudet, helt uavhengig av hva tilbudet er. – Hvis forventningene er for høye, så må jo folk bli skuffet. Særlig de nye førsteklasseforeldrene forestilte seg at SFO lignet på barnehagen. Det stemmer jo ikke i forhold til hva vi kan tilby med vår beman- ning, forteller Lyng Johansen. Fotofortelling Derfor lagde SFOen en fotohistorie om SFO med bilder av aktiviteter og viktig informasjon. Den ble vist for foreldrene til de nye førsteklassingene våren før skolestart. – Vi lærte at det skulle lite til for å få en effekt. Og at bilder sier mer enn mange ord. Tilbakemeldingene var posi- tive; mange følte seg mer beroliget. – Vi må lære opp foreldrene hva SFO er. Informasjon før skolestart er første skritt mot en felles forståelse av hvil- ken tjeneste SFO tilbyr, sier Lyng Johansen. I tillegg har SFO kontaktmøter med forel-    > Fagbladet 7/2009 > 35 fbaargang2009 fbseksjonKIR