AKTUELT SKA-ledelsen enstemmig gjenvalgt Gerd Eva Volden og kommunekasserer Arnfinn Ihle ble enstemmig gjenvalgt som leder og nestleder i Seksjon kontor og administrasjon (SKA) på landskonferansen som ble avsluttet på Gardermoen 8. oktober. – Jeg gleder meg til å brette opp ermene i fire nye år for dere, sa Volden da hun takket for tilliten på vegne av seg selv og det nyvalgte styret. Volden er opprinnelig saksbehandler og kommer fra Buskerud. Det ble en heftig diskusjon om styreplassene i det nye SKA-styret ut fra kriterier om likestilling, yrke, geografi, fornying og kontinuitet. Særlig følte representanter for Midt- og Nord-Norge seg underrepresentert i forhold til Sør- og Østlandet. NYVALGT SKA-STYRE: Tine Kristoffersen, nestleder Arnfinn Ihle, Arne Granvoll, leder Gerd Eva Volden, Espen Petersen og Venke Anny Nes. Det ble også flere endringsforslag på rekkefølgen på varamedlemmer til styret i forhold til valgkomiteens innstilling. Etter flere skriftlige avstemninger ble disse valgt som varamedlemmer: Britt Silseth, Møre og Romsdal; Arne Dale, Sogn og Fjordane: Steinar Hopsdal, Rogaland; Eli Saua Svalastog, Telemark; Turid Krosby, Sør-Trøndelag og Inger Kristiansen, Nordland. Landskonferansen har innstilt det nye styret med varamedlemmer som seksjonens representanter og vararepresentanter til landsstyret som skal velges på Fagforbundets landsmøte i slutten av november. Konferansen har også valgt 16 delegater og vararepresentanter til landsmøtet. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Følgende styremedlemmer er valgt i SKA-styret: Venke Anny Nes, saksbehandler ved Nav, AustAgder; Arne Granvoll, skatteoppkrever, Hedmark; Tine Kristoffersen, konsulent kemnerkontoret (ny), Troms og Espen Petersen, konsulent ved boligkontoret, (ny), Oslo. Valgene denne gangen tyder på at geografi veide tyngre enn yrkestilhørighet. I det nye styret har tre av medlemmene arbeid på skatte- og kemnerkontor. Behov for flere høyskoleutdannede Vil forebygge vold på jobb Arbeidstilsynet har satt i gang en landsomfattende kampanje for å redusere vold mot ansatte i de mest utsatte bransjene. Nesten 140.000 ansatte, blant dem mange innen helse og omsorg, opplever daglig vold eller trusler. – Vi vil etterspørre virksomhetens politikk på området, risikovurderinger, rutiner og opplæring når det gjelder forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler på 800 arbeidsplasser, sier prosjektleder Annik Apall Austad. – Vi ønsker å forebygge muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager gjennom systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, sier hun til. KES Vi ser et sterkt økende behov for økonomi- og administrasjonsutdannede, sier forskningsleder Roger Bjørnstad i SSB til Fagbladet. Han var invitert til å innlede om behov for arbeidskraft mot 2025 på landskonferansen for kontoransatte på Gardermoen 6.–8. oktober. Høyere krav Forskningslederen fra Statistisk sentralbyrå peker på at behovene for offentlige tjenester vil øke betydelig framover, særlig innenfor helse og undervisning. Han ser for seg at behovet for sivilingeniører vil avta, i takt med at oljealderen ebber ut. Når Fagbladet spør om utsiktene innenfor økonomi og administrasjon, er han helt klar på at her trengs det vekst: KONKURRANSE: Offentlig sektor må konkurrere med privat sektor om høyt utdannede innenfor økonomi og administrasjon, sier forskningsleder Roger Bjørnstad i SSB. utdannede på dette feltet, og behovet endres ved at det vil kreves enda høyere utdanning for denne gruppa. Vi ser nedgang i behovet for videregående utdanning, og økende behov for vekst på høgskolenivå. ningsmessige oppgraderingen som skjer innenfor de fleste områder i samfunnet, og gjelder i aller høyeste grad for økonomi og administrasjon, sier Roger Bjørnstad. Konkurranse om arbeidskraft Han framholder at her konkurrerer offentlig sektor med privat sektor i høyere grad enn de individrettede tjenestene innenfor helse og sosial. – Det vil bli en utfordring lønnsmessig og når det gjelder arbeidsvilkår ellers, spår SSB-forskeren. Han imøtegår en generell oppfatning om at det offentlige byråkratiet har svulmet opp. – Det er i privat sektor veksten i administrasjon har kommet. I offentlig sektor har byråkratiet stått stille siden 1970-tallet, sier forskningsleder Roger Bjørnstad til Fagbladet. – Vi ser et sterkt økende behov for – Dette er i tråd med den utdan- Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Fagbladet 7/2009 > 29 fbaargang2009 fbseksjonKON