KRONIKK sektor bygges gradvis ned, tjenestetilbudene til befolkningen sentraliseres, privatiseres og minimaliseres. NEW ZEALAND var det OECDlandet som på 1990-tallet gikk lengst i å prøve ut markedsstyring i helsesektoren. Resultatene uteble. Fortsatt lange ventelister, synkende kvalitet, store underskudd og økte forskjeller i tilgjengelighet tvang fram en reversering av politikken. Hvorfor skal vi videreføre en forfeilet politikk? Dagens økonomiske krise er et signal om at tida nå er inne for å sette en ny politisk dagsorden for framtidige veivalg. Finanskrisa bør gjøre oss i stand til å tenke kritisk på de siste tiårs økonomiske frislipp og dereguleringer, og gir oss en unik mulighet til å se med nye øyne på utviklingen, hvor vi justerer det som ikke virker. Er da EUs forslag til helsedirektiv svaret på utfordringene? Fra det ideologiske ståstedet den norske fagbevegelsen har, er svaret nei. Forslaget er på kollisjonskurs med vårt verdi- grunnlag og de velferdspolitiske prinsipper den nordiske modellen bygger på. Dette kom også til uttrykk i vedtakene om helsepolitikken på årets LO-kongress. HELSEPOLITIKKEN skal være et nasjonalt anliggende, og et helsesamarbeid på tvers av grensene må ha dette som utgangspunkt. Andre samarbeidsformer er mer hensiktsmessig ut fra et pasientperspektiv og ut fra det verdigrunnlaget vi bygger vårt velferdssystem på. Helt siden 1971 har det eksistert en EU-forordning som sikrer EUborgere rett til akutt helsehjelp også utenfor sitt eget hjemland. Likeledes sikrer den at land kan avtale å dekke planlagt behandling når det er nødvendig. Kjernen i debatten om EUs helsedirektiv er hvorvidt markeds- kreftene skal legge premis- sene for helsepolitikken, eller om vi skal holde fast ved, og videreutvikle den tradisjonelle offentlige velferdsmodellen. Fagforbundet krever i sin høringsuttalelse en full konsekvensutredning. Alle kort må på bordet. Vi ønsker ikke mer av det som ikke virker. Tida er inne til å ta et generaloppgjør med markedsstyring, med New Public Management. Fagbladet 7/2009 > 53 fbaargang2009 fbseksjonKON