ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no Delvis uttak av AFP prosent av tidligere inntekt, skal det utbetales en pensjon som tilsvarer 40 prosent av full AFP. Det KLP har gjort i ditt tilfelle, er å foreta et etteroppgjør i forbindelse med skatteligningen. Etteroppgjøret har vist at du har hatt en faktisk arbeidsinntekt som overstiger toleransebeløpet på 15.000 kroner. For mye utbetalt pensjon må derfor tilbakebetales, mens for lite pensjon blir etterbetalt. De opplysningene du har gitt om at du 1. februar 2008 mottok etteroppgjør for feriepenger opptjent i 2006, også før uttak av AFP 1. desember 2006, er forelagt KLP muntlig. Du bør ta kontakt med KLP for å undersøke om det er foretatt riktig etteroppgjør (riktig bruk av toleransebeløpet) siden du tok ut delvis AFP først helt mot slutten av året 2006. Arvid Tønnesen, forhandlingsenheten i Fagforbundet som gjør dette mer fleksibelt. Så tilbake til ditt spørsmål: Dersom du har passiv tjeneste f.eks. i åtte timer, så er alle disse timene en del av din arbeidstid og følgelig stillingsbrøk. Det at du lønnes lavere (f.eks. 1/3) innebærer ikke at arbeidstiden er korresponderende kortere. Hvordan arbeidsgiver velger å håndtere dette i utlysningstekst, i rapportering og oversikter over stillingshjemler etc., er i og for seg et annet spørsmål. Det viktigste er at teksten korresponderer med det som er juridisk korrekt, og ikke minst at de som leser dette forstår hva det innebærer. Men loven er i utgangspunktet grei nok, alle timene i passiv vakt er alminnelig arbeidstid. Kjetil Edvardsen, juridisk avdeling i Fagforbundet SPØRSMÅL: Jeg viser til Bare spør i Fagbladet nr 5/2009 om uttak av AFP samtidig som man jobber ved siden av. Jeg har mottatt 40 prosent AFP fra 1. desember 2006 og jobbet da 60 prosent ved siden av. Fra 1. januar 2008 fikk jeg 100 prosent AFP. Først den 1. februar 2008 mottar jeg brev fra KLP med informasjon og etteroppgjør, der det informeres om at feriepenger opptjent etter uttak av AFP regnes som inntekt når man ikke tar ut 100 prosent AFP. For mitt vedkommende var feriepenger utbetalt i 2007 mer enn de 15.000 kronene som det da var tillatt å tjene. Dette medførte at jeg ble trukket i månedlige avdrag i 2008. Jeg mener for det første at opplysningsplikten ikke er oppfylt når jeg først får informasjon etter to år. Det må være galt at jeg blir trukket i pensjonen av feriepengene. Dette er tross alt feriepenger som er opptjent fra tidligere år. Hvordan skal jeg forholde meg til dette? Hilsen Julian SVAR: Dersom en arbeidstaker ønsker å ta ut delvis AFP, må vedkommende gjøre et anslag over hvor stor inntekten blir etter uttaket av AFP. Anslaget gjelder all framtidig arbeidsinntekt enten det er lønnsinntekt eller inntekter fra næringsvirksomhet. Det gjelder også feriepenger en regner med å opptjene etter første uttaket av AFP. Ved delvis uttak av AFP, vil pensjonen bli fastsatt i prosent i forhold til reduksjon i arbeidsinntekt på følgende måte: Pensjonen, herunder også AFP-tillegget, skal reduseres med samme prosent som den framtidige inntekten utgjør av tidligere inntekt. Dersom antatt framtidig inntekt f.eks. utgjør 60 Passiv vakt på vaktrom SPØRSMÅL: Jeg har et spørsmål om av hovedtariffavtalen 4.3.1, vakt på vaktrom. Avtalen sier at vakt på vaktrom er passiv arbeidstid (arbeidsmiljølovens paragraf 46 nr 5 og 6) Arbeidtiden regnes som 1:1. Arbeidsplan skal bygges på gjensidig arbeidsavtale jf arbeidsmiljøloven §§ 47 og 48. Betalingsbestemmelsen er at en times vakt på vaktrom skal betales med 1/3 timelønn. Dette har også ordlyden betalingsnøkkel 1:3. Flere kommuner ansetter personale i prosent etter betalingsnøkkelen 1:3. Denne kommer også fram i antall timer i prosent i turnusene og likedan ved summering av antall årsverk. Er dette riktig jf. paragraf 4.1 i arbeidsmiljøloven som sier at arbeidstid er den tid man er disponibel for arbeidsgiver? De hvilende nattvaktene er jo helt fastlåst på sin post. De skal vel ansettes i den totale tid i sin helhet, for eksempel 100 prosent stilling 1:1, men at betalingsnøkkelen er en annen? Dette bør jo også komme fram i en eventuell utlysningstekst? Lavlønnet deltidsarbeider SVAR: Du tar opp spørsmål knyttet til arbeidstid og avlønning i forbindelse med passiv tjeneste. Lovbestemmelsene du viser til er hentet fra arbeidsmiljøloven slik den var før 1. januar 2006. Da fikk vi ny lov, men problemstillingen du reiser er fremdeles like aktuell, så jeg skal besvare med bruk av de nye reglene. Arbeidsmiljøloven regulerer i liten grad hvilken avlønning som skal knyttes til forskjellig type tjeneste. Dette finner du vanligvis i tariffavtalene, og for ditt vedkommende slik du har sett i hovedtariffavtalen for kommuner. Arbeidsmiljølovens paragraf 10-4 regulerer alminnelig arbeidstid. I bestemmelsens annet ledd (avsnitt) heter det at hvis arbeid som helt eller i det vesentlige er av passiv karakter, så kan arbeidstiden forlenges med inntil halvparten av de passive periodene, men ikke med mer enn to timer i løpet av 24 timer og ni timer i løpet av sju dager. Dette danner rammene for den arbeidstiden man lovlig kan avtale. Overtid er, som du sikkert vet, noe annet; og det er også visse muligheter for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden Fagbladet 7/2009 > 25 fbaargang2009 fbseksjonSAM