Eksperter på bergkunst Alta museum er ansvarlig for bergkunst i det faglige nasjonale museumsnettverket. Museumsreformen har skal holdes årlige fagseminar, og sluttresultatene skal publiseres når prosjektet avsluttes i 2011. Unescos verdensarvliste Helleristningene og -maleriene i Alta ble først oppdaget i 1973. I 1985 ble bergkunsten innskrevet på Unescos verdensarvliste. Verdens kultur- og naturarv kan omfatte et byggverk eller et naturfenomen som representerer et viktig historisk utviklingstrinn eller er av stor vitenskaplig betydning. FORTIDAS UTTRYKK: I Alta museum kan du vandre mellom steinalderens bergkunst og boplasser. ført til en profesjonalisering. Tekst og foto: TITTI BRUN – Reformen møtte motstand, og det har vært en møysommelig prosess. Men det trengtes en omorganisering av museumsvesenet. Ved å samle kunnskap og ressurser er vi satt i stand til å jobbe mer profesjonelt, mener konservator Hans Chr. Søborg ved museet i Alta. Møtested Nordkalotten Både ute og inne avspeiler museet hvordan Alta har vært et møtested for ulike folkegrupper i årtusener. Like gamle som pyramidene i Egypt ligger bergkunsten spredd utover store områder. Søborg viser vei på stien mellom 14 stoppesteder der reinsdyr, elg, båter, spyd og mennesker er meislet inn i stein. Helleristningene er mellom 2000 og 6200 år gamle. Antallet er anslått til 6000 fordelt på 80 felt. De store funnene er noe av bakgrunnen for at museet er valgt som ansvarlig for museumsnettverket for bergkunst. Spennende prosjekt Søborg opplever en mye større innsats for å dokumentere arbeidet. Museet har også fått overført oppgaver fra kulturminneavdelingen lokalt. – Vi har fått god støtte fra det statlige ABM-utvikling (arkiv, bibliotek og museum). Nettverkene inspirerer til felles prosjekter, som det vi er i gang med her i Alta, sier Søborg. Bergkunstnettverket satser på et fellesprosjekt «Utfordringer i skjæringspunktet mellom bevaring, forskning og formidling av bergkunst». Det > MUSEUMSREFORMEN • Museumsreformen startet i 2001 og er oppsummert i st.meld. 49 Framtidas museum (2008–2009). I perioden er antall museumsenheter redusert fra nærmere 800 til 100. • Et av målene har vært lokal forankring og nasjonal nettverksbygging. Resultatet er 24 nasjonale nettverk som skal legge til rette for en rasjonell samordning. • Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (ABMutvikling) koordinerer arbeidet. Fagbladet 8/2009 > 35 fbaargang2009 fbseksjonKIR