FOKUS som private barnehager, ligger det store fortjenestemuligheter ved å dumpe kostnader til tjenestepensjon eller lønn. JEG HAR GÅTT GJENNOM alle årsregnskaper for ikke-kommunale barnehager i Grimstad kommune for 2008. Ni av de 25 barnehagene hadde ikke bokført kostnader til pensjon i 2008, tre andre hadde pensjonskostnader som var lavere enn kravene om obligatorisk tjenestepensjon. Deres samlede overskudd var på om lag ti millioner kroner. En av barnehagene hadde overskudd på ca. to millioner kroner, og driftstilskuddet fra kommunen var omtrent tilsvarende. Det betyr at vi ikke lenger har å gjøre med en kostnadsdekning – men overskuddsdekning! Om Grimstad er representativ for alle norske kommuner, blir overskuddet i størrelsesorden to milliarder kroner for alle landets private barnehager. Av de private barnehagene i Grimstad som var organisert som aksjeselskap, hadde hver tredje virksomhet overskudd som var høyere enn ti prosent av total omsetning (såkalt resultatgrad). Videre kan de reelle overskuddene ha vært enda høyere enn hva bunnlinja i regnskapet viser. Mange av de kommersielle barnehagene er organisert som konsern med muligheter for å føre høye kostnader til avskrivninger, intern husleie og diverse konsernkostnader. Det er ingen tilfeldighet at et stort internasjonalt investeringsselskap, CapMan, i fjor kjøpte opp Norges nest største konsern innen «bransjen» – Barnebygg AS. IFØLGE STATLIG VEILEDER fra Kunnskapsdepartementet til rundskriv F-07-09 om utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager, slås det fast at tilskuddet fra kommunen kan reduseres der utbytte/overskudd fra barnehagen overstiger 10 prosent av egenkapitalen og der bemanningen er minst 20 prosent lavere enn hva som er vanlig i kommunens egne barnehager. Til tross for at 80 prosent av barnehagene i Grimstad er private, hadde kommunen som yter betydelig tilskudd ikke gått gjennom regnskapene for de private barnehagene – for eventuelt å kunne redusere det kommunale tilskuddet. Til tross for at avkastningen på egenkapitalen for mange private barnehager har vært det mangedobbelte enn nevnte 10 prosent. For Grimstad fant jeg at mange kommersielt drevne barnehager hadde klart større egenkapitalavkastning enn 10 prosent i siste regnskapsår. Det høyeste jeg fant var 95 prosent i en av de private barnehagene. FINS DET OVERHODET noen norsk kommune som har avkortet tilskudd til private barnehager grunnet høy avkastning og lav bemanning? Finansieringssystemet til barnehagesektoren skal endres fra 2011. Vi får håpe at staten legger inn noen innstramninger slik som de har gjort med privatskoler; blant annet forbud mot økonomisk utbytte samt krav til likeverdige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår i alle barnehager. Fagbladet 8/2009 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2009 fbseksjonKIR