SEKSJONSLEDER Stand på sykehuset Østfold I begynnelsen av november inviterte Seksjon kontor og administrasjon (SKA) til stand og lunsjmøte på sykehuset Østfold i Fredrikstad. Seksjonsleder Gerd Eva Volden orienterte om Fagforbundet og det yrkesfaglige arbeidet i seksjonen. – Å stå på stand gir mange muligheter til å synliggjøre Fagforbundet og seksjonen. Ansatte i sykehusadministrasjonen blir ofte litt usynlige på sykehus, der det er mye fokus på helse. På stand kommer vi i nærkontakt med medlemmene og andre yrkesgrupper. Vi kan bare oppfordre andre til å ta initiativ til denne typen arrangementer. Vi trenger økt engasjement rundt denne yrkesgruppa, sier rådgiver Karin Lund i SKAadministrasjonen. MoS Styring i offentlig sektor Fagforbundet og Universitetet i Bergen holdt en samarbeidskonferanse om styring i offentlig sektor på Grand Terminus 22.–23. oktober. Konferansen tok blant annet for seg ulike styringsmodeller, interkommunalt samarbeid (selskapssyken) og ulike reformer og reformtradisjoner. Foreleserne var hentet fra Rokkan-senteret og Institutt for Fagdager i januar Som et ledd i seksjonens plogspisssatsing, inviterer Fagforbundet ved Seksjon kontor og administrasjon til fagdager for sekretærer og kontormedarbeidere i Fagforbundets lokaler, Keysersgate 15 i Oslo. På programmet står blant annet realkompetansevurdering med rådgiver Kristine Hansen som innleder. Britt Silseth i Faggruppe for sekretærer tar for seg plogspissarbeid, forbundsadvokat Nils Lie tar opp etikk, taushetsplikt og varsling. Videre vil arkivleder Anne administrasjon og organisasjonsvitenskap (UIB). Flere dagsaktuelle temaer stod på dagsorden – ikke minst Nav og veien videre – med Anne Lise Fimreite (leder for Navevalueringen) som innleder. Rundt 70 engasjerte deltakere bidro til å gjøre konferansen interessant og nyttig, og også sosialt var det to vellykkede dager. Tekst: Marit Wahlstedt Marit Færden innlede om sekretærens rolle som superbruker for saks- og arkivsystem. Berit Aastvedt har tema nettverksbygging med eksempel fra en bydel i Bergen, mens Rune Ramsli, opplæringsleder i Kommunal Kompetanse, har fokus på trivsel på arbeidsplassen. Konferansen er gratis for alle. Fagforbundet dekker lunsj og middag. Den enkelte må selv ordne med reise og overnatting. MoS Utdanningsstipend Som medlem i Fagforbundet har du muligheten til å søke om utdanningsstipend hvis du tar en videreutdanning. Gjennom denne ordningen er det mulig å få dekket halvparten av utgiftene dine inntil 12.000 kroner. Regler og søknadsskjema finner du på følgende adresse: www.fagforbundet.no/forsida/blimedlem/medlemsfordeler/Utdanningstipend/ Fullt trøkk i 2010 Året 2009 ebber ut, og det er tid for en oppsummering. Seksjonen vår har hatt det mest aktive året siden vi startet opp i 2003. For å illustrere dette, vil jeg nevne noen av de tilbudene som har kommet fra seksjonen sentralt. I tillegg har fylkene hatt konferanser og andre yrkesfaglige tilbud. Det hele startet med eForvaltningskonferansen 2009 som hadde 110 fornøyde deltakere. Så gjennomførte vi en arkivkonferanse med omtrent samme antall deltakere. Vi har hatt IKTseminar ved Universitetet i Agder, personalseminar i Oslo, økonomikonferanse i Bodø og styringskonferanse ved Universitetet i Bergen. I tillegg til dette har seksjonen i samarbeid med Høgskolen i Hedmark utviklet et masterstudie i kommunal finansforvaltning. Dette studiet startet opp i høst med ca. 40 studenter på deltid. Det skal jobbes for at realkompetansevurderingen ved opptak til høgskoler blir lik over hele landet. I oktober gjennomførte vi landskonferansen i seksjonen der vi vedtok hovedlinjene for seksjonsarbeidet de neste fire årene. Jeg nevner noen av de mange sakene det skal jobbes med. Seksjonen vil arbeide for å få opprettet fagskoler innen noen av kontorfagområdene, blant annet for arkivfaget. Det skal jobbes for at realkompetansevurderingen ved opptak til høgskoler blir lik over hele landet. Videre skal det jobbes mer med innholdet i noen av høgskolefagene slik at de blir bedre tilpasset offentlig sektor. Generelt skal det også satses på å bedre mulighetene for alle til å få seg en formell utdanning. Seksjonen var også representert på landsmøtet i Fagforbundet i slutten av november. Landsmøtet vedtar blant    GERD EVA VOLDEN annet forbundets prinsipp- og handlingsprogram for de neste fire årene. Som dere skjønner, fortsetter vi arbeidet med fullt trøkk i 2010. Vi forventer at enda flere medlemmer vil nyte godt av det tilbudet seksjonen gir, enten det kommer fra fagforeningen, fylkeskretsen eller seksjonen sentralt. Jeg ønsker alle en god jul og et riktig godt nyttår! 38 > Fagbladet 8/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON