Mer til kollektivtransporten Regjeringen satser videre på kollektivtrafikk gjennom økt jernbanesatsing, videreføring og økning av belønningsordningen for byer og ved en ny rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene. i kollektivtransporten på rundt to milliarder kroner. Ordningen skal settes i verk fra 1. januar, og regjeringen har bevilget 28 millioner kroner til dette i årets statsbudsjettet. Bevilgningen kommer i tillegg til en ekstra milliard i frie inntekter til fylkene. Klimamålene – Potensialet for å få ned klimagassutslippene fra transportsektoren er størst i byene, der bilbruken og befolkningsveksten er størst. Derfor inneholder budsjettet tiltak som skal bidra til at regjeringen når sine klimamål om å redusere utslippene fra transportsektoren med mellom 12,5 og 20 prosent fram til 2020, sier Navarsete. Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byene ble doblet i budsjettet for 2009, og ordningen skal videreføres neste år med en bevilgning på 333 millioner kroner, som er en liten økning på 2,9 prosent. Tekst: PER FLAKSTAD Totalt foreslår regjeringen 12,3 milliarder kroner til kollektivtiltak i 2010. Det er en økning på 13,5 prosent i forhold til 2009-budsjettet. Mesteparten av dette går til en rekordbevilging til jernbanen. Både investeringsnivået og vedlikeholdsinnsatsen skal økes. Stort sett fornøyd – Jeg er stort sett fornøyd med regjeringens prioriteringer. Spesielt at regjeringen påpeker at en økning i frie inntekter til fylkene skal gi økt handlingsrom for kollektivsatsing. Dette har vi mast om i årevis, og jeg er fornøyd med at vi blir lyttet til, sier Stein Guldbrandsen, leder Seksjon samferdsel og teknisk (SST). SST-lederen er imidlertid mindre fornøyd med at regjeringen ikke satser på noen former for alternativt drivstoff. Fagforbundet har foreslått en satsing på biometangass. Potensialet her er en reduksjon av CO2-utslippet fra veitrafikken på over 20 prosent. – Jeg er skuffet over at regjeringen ikke alt nå bidrar til dette konkrete klimatiltaket, sier Stein Guldbrandsen. Økt handlingsrom for fylkene Regjeringen foreslår en nyopprettet ordning med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene. Denne ordningen vil, ifølge Samferdselsdepartementet, utløse investeringstiltak på fylkesveinettet og Fagbladet 8/2009 > 35 fbaargang2009 fbseksjonSAM